BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304078

Data: 29 września 1999 r.
Nr uchwały: 43/1999
Dotyczy: zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na rok 1999.
Uchwała nr 43/1999
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 29 września 1999 r.


w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na rok 1999.

Na podstawie Art. 32 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91 poz. 578 z późniejszymi zmianami), Art. 128 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o f i n a n s a c h P u b l i c z n y c h ( D z . U. Nr 1 5 5, p o z. 1 O 1 4 z p ó ź n i e j s z y m i zm i a nami)oraz § 5 uchwały Nr VI/27/99 Rady Powiatu w Inowrocławiu z d n i a 27 m a r c a 1999 r. w s p r a w i e u c hwa l e n i a b u d ż e t u Powiatu na rok 1999,

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


W wyniku zwiększenia przez Wojewodę Kujawsko Pomorskiego dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu,
dokonuje zmian w budżecie powiatu poprzez:
1. zwiększenie planu dochodów w działach
a) 50 "Transport"
w rozdziale 5614"Drogi publiczne powiatowe"§ 94 o kwotę 3.620,-
2. zwiększenie planu wydatków:
a) w dziale 50 "Transport"
5614 "Drogi publiczne powiatowe" 3.620,-

§2


W uchwale nr VI/27/99 rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 27 marca 1999 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 1999 r. wraz z późniejszymi zmianami dokonanymi przez Radę powiatu oraz Zarząd Powiatu w Inowrocławiu, wprowadza się następujące zmiany:
W §1:
W pkt. 1 "Dochody" kwotę 67.518.367,-zastepuje się kwotą 67.521.98
W pkt. 2 "Wydatki" kwotę 67.518.367,- zastępuje się kwotą 67.521.98

§3


Na wniosek zainteresowanych jednostek dokonano przesunięć między paragrafami, co obrazuje załącznik nr 2 do uchwały.

§4


Uchwala została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Budżetu i Finansów.

§5


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

§6


Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.


Przewodniczący Zarządu Powiatu
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


1. W związku ze zwiększeniem budżetu Starostwa Inowrocławskiego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy, Zarząd Powiatu dokonał zwiększenia dotacji celowej przekazanej na realizację zadań własnych powiatu, przez zwiększenie planowanych dochodów w dziale 50 - Transport rozdział 5614 Drogi publiczne powiatowe § 94 o 3.620,- oraz zwiększył budżet planowanych wydatków na wynagrodzenia + pochodne w Zarządzie Dróg Powiatowych w Latkowie /dział 50 rozdział 5614 § 11,41,42/. Powyższa kwota przeznaczona jest na sfinalizowanie wcześniejszych niż określono wart. 26 ust. 2 ust. budżet. na 1999 r. podwyżek wynagrodzeń
pracowników.
2. Uchwałę podjęto na wniosek zainteresowanych jednostek przede wszystkim w dziale 79 Oświata i wychowanie oraz dziale 86 Opieka Społeczna. Wnioskowane zmiany wynikają z konieczności zwiększenia planowanych wydatków do wysokości umożliwiającej pokrycie niezbędnych wydatków.
Koniecznych zmian dokonano w następujących jednostkach:
- dział 79
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna rozdział 8071 zmniejszono § 28,35 a zwiększono § 31,36 na sumę 1.511,-
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5 rozdział 8011 zmniejszono § 21 a zwiększono § 28,31,35,37 na sumę 2.600,-
- Liceum Ogólnokształcące Kruszwica rozdział 7921 zmniejszono § 21 a zwiększono § 31,37 na sumę 488,-
- Zespól Szkół Samochodowych Inowrocław rozdział 8011 zmniejszono § 21 a zwiększono § 35,31
- Zespół Szkół Specjalnych Inowrocław w rozdziale 8041 zmniejszono § 21 a zwiększono § 28,31,36, 37 w rozdziale 7931 zmniejszono w § 28,31,36,37 a zwiększono w rozdziale 8232 § 21,37 - łącznie dokonano zmian na sumę 11.093,-
- I Liceum Ogólnokształcące Inowrocław rozdział 7921 zmniejszono § 41 na kwotę 8.400,- a zwiększono rozdział 7941 § 41,42 na tę samą kwotę
- Zespół Szkól Budowlanych Inowrocław rozdział 8011 zmniejszono § 21, 31 a zwiększono § 28, 35, 36, 37 na sumę 4.230,-
- Centrum Kształcenia Ustawicznego Inowrocław rozdział 7921 zmniejszono § 21 a zwiększono § 35 na kwotę 2.500,- oraz rozdział 8011 zmniejszono § 21 a zwiększono § 35,37
- II Liceum Ogólnokształcące Inowrocław rozdział 7921 zmniejszono § 21, zwiększono § 28, 36, 37 na sumę 1.300,-
- W związku z powstaniem na bazie Internatu Zespołu Szkól Budowlanych oraz
Internatu I Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu, Bursy nr 1 w Inowrocławiu zmniejszono budżet w rozdziale 7941 w/w jednostek w § 11, 41, 42, 43 na sumę 128.749,- i jednocześnie przydzielono budżet dla nowej jednostki w § 11, 41, 42, 43 na sumę 128.749,-
- W Zespole Szkól Rolniczych Kobylniki rozdział 7941 zmniejszono § 17,31 a zwiększono § 36 na sumę 6.234,-, oraz rozdział 8011 zmniejszono § 17,38 a zwiększono § 25,31,37.
- Dom Dziecka Gniewkawo rozdział 8221 zmniejszono § 37 a zwiększono § 28,31,32 na sumę 7.300,-
- dział 86
- Dom Pomocy Społecznej Parchanie rozdział 8611 dokonano zmniejszenia § 37 a zwiększenia § 21 na kwotę 1.400,-
- Dom Pomocy Społecznej w Warzynie rozdział 8611 dokonano zmniejszenia § 17,21, 31 a zwiększenia § 11,36,37 na sumę 15.407,-
- Dom Pomocy Społecznej w Kołudzie Małej rozdział 8611 dokonano zmniejszenia § 21, 32 a zwiększenia § 23, 31, 33, 35, 37 na sumę 29.400,-
- Dom Pomocy Społecznej w Kawęczynie rozdział 8611
dokonano zmniejszenia w § 17, 21,33,41 a zwiększono § 11,28,36,31 na sumę 26.200,-
- dział 50
- Zarząd Dróg Powiatowych rozdział 5614 dokonano zmniejszenia § 36 a zwiększono § 31


Starosta
Leonard Maciejewski