BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 316710

Data: 13 października 1999 r.
Nr uchwały: 46/1999
Dotyczy: zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na rok 1999.
Uchwała nr 46/1999
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 13 października 1999 r.


w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na rok 1999.

Na podstawie Art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U Nr 91 poz. 578 z późniejszymi zmianami), pkt 1 Art. 128 ust. 1 i2 z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami) oraz §5 uchwały Nr VI/27/99 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 27.03.1999 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 1999,

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


W wyniku zwiększenia przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu, dokonuje się zmian w budżecie powiatu poprzez:
1. Zwiększenie planu dochodów w działach:
a) 40 Rolnictwo
- Rozdział 4013 § 92 Inspekcja Weterynaryjna o kwotę 1.537,-zł
b) 79 Oświata i Wychowanie
- Rozdział 7921 § 94 Licea Ogólnokształcące o kwotę 33.704,-zł
- Rozdział 7931 § 94 Szkoły Ogólnokształcące specjalne o kwotę 5.409,-zł
- Rozdział 7941 § 94 Internaty i stypendia dla uczniów o kwotę 11.651,-zł
- Rozdział 8011 § 94 Szkoły zawodowe o kwotę 90.987,-zł
- Rozdział 8041 § 94 Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 2.081,-zł
- Rozdział 8071 § 94 Jednostki pomocnicze szkolnictwa o kwotę 3.190,-zł
- Rozdział 8221 § 92 Z-dy opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 15.257,-zł
- Rozdział 8231 § 94 Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 4.022,-zł
- Rozdział 8232 § 94 Świetlice dla uczniów i wychowanków o kwotę 555,-zł
c) 93 Bezpieczeństwo publiczne
- Rozdział 9313 § 92 Komendy powiatowe Policji o kwotę 1.720,-zł
- Rozdział 9318 § 92 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 105,-zł
2. Zwiększenie planu wydatków:
a) w Dziale 40 rozdział 4013 Inspekcja Weterynaryjna o kwotę 1.537,-
b) w Dziale 79 Oświata i Wychowanie rozdziały 7921, 7931, 7941, 8011, 8041, 8071, 8221, 8231, 8232 o łączną kwotę 166.856,-
c) w dziale 93 Bezpieczeństwo publiczne rozdział
- 9313 komendy powiatowe Policji o kwotę 1.720,-
- rozdział 9318 komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 105,-

§2


W uchwale nr VI/27/99 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 27 marca 1999 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 1999r.wraz z późniejszymi zmianami dokonanymi przez Radę Powiatu oraz Zarząd Powiatu w Inowrocławiu wprowadza się następujące zmiany: w §1:
. w pkt 1 Dochody kwotę 67.521.987,-zł zastępuje się kwotą 67.692.205,-zł
. w pkt 2 Wydatki kwotę 67.521.987,-zł zastępuje się kwotą 67.692.205,-zł

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

§4


Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.


Przewodniczący Zarządu
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


W wyniku decyzji Ministra Finansów zmieniającej układ wykonawczy budżetu na br., Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył budżet Starostwa Inowrocławskiego /pismem F.I-3013/40/99, 3013/56/99: 3013/57/99 o łączną kwotę 170.218,-zł. Powyższa kwota przeznaczona jest na sfinansowanie wcześniejszych niż określono, z tego wart. 26 ust. 2 budż. na 1999 podwyżek wynagrodzeń pracowników
1. dział 40 Rolnictwo rozdział 4013 Inspekcja Weterynaryjna § 94 o 1.537,-zł oraz zwiększył budżet planowanych wydatk6w na wynagrodzenie + pochodne w Powiatowym Inspektoracie Weterynaryjnym w Inowrocławiu /dział 40 rozdział 4013 § 11, 41, 42/ w kwocie 1.537,-zł
2. dział 79 Oświata i Wychowanie w rozdziałach:
7921 § 94 - 33.704,-, 7931 § 94 - 5.409,-, 7941 § 94 - 11.651,-,
8011 § 94 - 90.987,-, 8041 § 94 - 2.081,-, 8071 § 94 - 3.190,-, 8221 § 92 - 15.257,-, 8231 § 94 - 4.022,-, 8232 § 94 - 555,- i jednocześnie zwiększył budżet planowanych wydatk6w na wynagrodzenie + pochodne w rozdziałach 7921 § 11, 41, 42 na kwotę 33.704,- 7931 § 11, 41, 42 na kwotę 5.409,- 7941 § 11, 41, 42 na kwotę 11.651,- 8011 § 11, 41, 42 na sumę 90.987,- 8041 § 11, 41, 42 na kwotę 2.081,- 8071 § 11 na kwotę 3.190,- 8231 § 11, 41, 42 na kwotę 4.022,- 8232 § 11, 41, 42 na kwotę 555,- 8221 § 11 na kwotę 15.257,-
3. dział 93 Bezpieczeństwo publiczne rozdział 9313 § 92 o kwotę 1.720,- i rozdział 9318 § 92 o kwotę 105,- oraz zwiększył budżet planowanych wydatk6w na wynagrodzenia + pochodne w Komendzie Powiatowej Policji w Inowrocławiu w rozdziale 9313 § 11, 41, 42 na kwotę 1.720,- oraz w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu /dział 93 rozdział 9318 § 11, 41, 42/ na kwotę 105,-zł.


Starosta
Leonard Maciejewski