BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304296

Data: 13 października 1999 r.
Nr uchwały: 47/1999
Dotyczy: zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na rok 1999.
Uchwała nr 47/1999
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 13 października 1999 r.


w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na rok 1999.

Na podstawie Art. 32 ust. 2, pkt. 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 91 poz.578 z późniejszymi zmianami), Art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami) oraz § 5 uchwały Nr VI/27/99 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 27 marca 1999 r. w sprawie uchwaleniu budżetu powiatu na rok 1999.

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje :

§1


Na wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu dokonać zmian w wydatkach budżetowych poprzez:
1. zmniejszenie wydatków - dział 97 "Oświata i wychowanie",
rozdział 8295 "Pozostała działalność" o kwotę 31.290,-. zł ,
2. zwiększenie wydatków w dziale 79 "Oświata i wychowanie'" w rozdziałach:
7921 "Licea ogólnokształcące" 16.604,- zł 8011 "Szkoły zawodowe" 11.069,- zł
8221 "Zakłady opiekuńczo-wychowawcze " 3.617,- zł
Razem dział 79 31.290,- zł

§2


Dokonać przeniesień w wydatkach budżetowych w następujący sposób:
w Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku dział 90 , rozdział 8611
zmniejszenia:
§ 31 Środki żywności 6.000,- zł
§ 41 Składki na ubezpieczenia społeczne. 2.800,- zł
§ 42 Składki na Fundusz Pracy 2.800,- zł
zwiększenia:
§ 35 Energia elektryczna i cieplna 5.600,- zł
§ 28 Podróże służbowe krajowe 1.000,- zł
§ 31 Materiały i wyposażenie 5.000,- zł

§3


Szczegółową informację o wykazanych wyżej zmianach zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§5


Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.


Przewodniczący Zarządu Powiatu
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


1. Wnioskowane przeniesienie wydatków miedzy rozdziałami działu 79 "Oświata i wychowanie" związane jest z koniecznością przekazania środków na nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej do poszczególnych placówek oświatowych, w których pracują nagrodzeni pedagodzy.
2. Proponowane w paragrafie 2 uchwały zmiany dotyczą przeniesienia planowanych wydatków miedzy paragrafami w ramach jednej jednostki - Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku.


Starosta
Leonard Maciejewski