BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304268

Data: 24 listopada 1999 r.
Nr uchwały: 50/1999
Dotyczy: zmian w budżecie powiatu na rok 1999.
Uchwała nr 50/1999
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 24 listopada 1999 r.

w sprawie: zmian w budżecie powiatu na rok 1999.

Na podstawie Art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym /Dz.U. 91 poz. 578 z późniejszymi zmianami/ pkt 1 Art. 128 ust. 1 i 2 z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami/ oraz §5 uchwały Nr VI/21/99 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 27.03.1999r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 1999

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


W wyniku zwiększenia przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, dokonuje zmian w budżecie powiatu poprzez: 1. Zwiększenie planu dochod6w w dziale 85
rozdział 8531 - Inspekcja Sanitarna - 20.000,-
2. Zwiększenie planu wydatków w dziale 85
rozdział 8531 - Inspekcja Sanitarna - 20.000,-

§2


W wyniku zwiększenia przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego dotacji celowej na zadania bieżące realizowane przez powiat dokonuje się zmian w budżecie powiatu poprzez:
1. Zwiększenie planu dochod6w w dziale 79 Oświata i wychowanie
rozdział 7941 - Internaty i stypendia o kwotę 32.384,-
2. Zwiększenie planu wydatków w dziale 79 Oświata i wychowanie rozdział 7941 - Internaty i stypendia o kwotę 32.384,-

§3


Na wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu dokonać przeniesień między rozdziałami i paragrafami
w dziale 79 - Oświata i Wychowanie na kwotę 148.109,-zł
wg załącznika nr 2 do Uchwały.

§4


W uchwale nr VI/27/99 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 27 marca 1999r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 1999 rok wraz z
późniejszymi zmianami, Zarząd Powiatu w Inowrocławiu wprowadza się następujące zmiany: w § 1 :
- w pkt 1 "Dochody" kwotę 68.581.915,-zł zastępuje się kwotą 68.634.299,-zł
- w pkt 2 "Wydatki" kwotę 68.581.915,-zł zastępuje się kwotą 68.634.299,-zł
Zmiany w budżecie powiatu na 1999r. po stronie dochodów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, a wydatków załącznik nr 2.

§5


Na wniosek zainteresowanych jednostek dokonano przesunięć między paragrafami, co obrazuje załącznik nr 2.

§6


Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Budżetu i Finansów.

§7


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

§8


Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.


Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


1. W związku ze zwiększeniem budżetu Starostwa Inowrocławskiego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy.
Zarząd Powiatu dokonał zwiększenia dotacji celowej przekazanej na realizację zadań rządowych, przez zwiększenie planowanych dochodów w dziale 85 Ochrona Zdrowia rozdział 8531- Inspekcja Sanitarna § 92 o 20.000,-oraz zwiększył budżet planowanych wy- datków w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Inowrocławiu /dział 85 rozdział 8531 § 28, 36/z przeznaczeniem na zakup usług transportowych.
2. W wyniku decyzji Ministra Finansów zmieniającej układ wykonawczy budżetu na br. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył budżet Starostwa Inowrocławskiego pismo 3013/55/99 w § 07 - dotacje celowe w dziale 79 Oświata i Wychowanie o łączną kwotę 32.384,-zł. Powyższa kwota przeznaczona jest rozdz. 7941 Internaty i Stypendia dla uczniów na stypendia i zasiłki losowe dla dzieci z rodzin najuboższych. Jednocześnie zwiększył planowane wydatki w następujących jednostkach:
- I LO Inowrocław - 1.680,-
- II LO Inowrocław - 1.655,-
-III LO Inowrocław - 1.655,-
- LO Kruszwica - 1.485,-
- Zespół Szkół Ekonom. i Handl.Inowrocław - 1.099,-
- Zesp6ł Szkół Zawodowych Nr 5 Inowrocław - 1.290,-
- Zespół Szkół Budowlanych Inowrocław - 900,-
- Zespół Szkół Specjalnych Inowrocław - 2.290,-
- Zespół Szk6ł Zawodowych Nr 2 Inowrocław - 1.290,-
- Zespół Szkół Rolniczych Kobylniki - 900,-
- Zasadnicza Szkoła Rolnicza Inowrocław - 1.095,-
- Zesp6ł Szkół Zawodowych Kruszwica - 4.165,-
- Zesp6ł Szkół Samochodowych Inowrocław - 2.435,-
- Zespół Szkół Chem.i Elektron.lnowrocław - 3.945,-
- Zesp6ł Szkół Mechan. i Elektr. Inowrocł. - 3.725,-
- Zesp6ł Szkół Zawodowych Gniewkowo - 1.095,-
- Zespół Szkół Rolniczych Kościelec - 1.680,-
3. Uchwalę podjęto na wniosek zainteresowanych jednostek w dziale
79 Oświata, 86 Opieka Społeczna, oraz 93 Bezpieczeństwo Publiczne. Wnioskowane zmiany wynikają z konieczności zwiększenia planowanych wydatków do wysokości umożliwiającej pokrycie nie- zbędnych wydatków.
dział 79
- I Liceum Ogólnokształcące w Inowrocławiu rozdział 7921 zmniejszono § 36, 40, 41, 42 a zwiększono § 21, 28, 31, 35, 37 o kwotę 21.645,-zł
- Zespól Szkół Zawodowych Nr 2 w Inowrocławiu rozdział 8011 zmniejszono § 21 a zwiększono § 35 o kwotę 6.300,-zł
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5 Inowrocław rozdział 8011 zmniejszono § 17 a zwiększono § 31, 35 o kwotę 3.226,-zł
- Zespół Szkól Ekonomicznych i Handlowych Inowrocław rozdział 8011 zmniejszono § 41, 42 a zwiększono § 31, 35, 36 o kwotę 27.540,-zł
- Zespół Szkół Mechanicznych i Elektrycznych Inowrocław rozdział 8011 zmniejszono § 37,38 a zwiększono § 31,36, 35 o kwotę 6.900,-zł
- Młodzieżowy Dom Kultury rozdział 8231 zmniejszono § 41, 42 a zwiększono § 31 o kwotę 7.698,-zł
- Zespół Szkół Zawodowych w Kruszwicy rozdział 7941 zmniejszono § 17, 25, 41, 42 a zwiększono § 35 o kwotę 11.640,-zł rozdział 8011 zmniejszono § 17, 41, 42 a zwiększono § 35 o kwotę 9.816,-zł rozdział 8041 zmniejszono § 41, 42 a zwiększono § 35 o kwotę 2.310,-zł
- Zespół Szkół Rolniczych Kobylniki rozdział 8011 zmniejszono § 21, 35, 36, 37 a zwiększono § 31, 25 o kwotę 6.430,-zł
- Zespół Szkół Specjalnych Inowrocław rozdział 7931 zmniejszono § II, 41, 42 o kwotę 45.626,-zł a zwiększono rozdział 7912 § II, 41, 420 kwotę 37.626,-zl i zwiększono rozdział 8041 § 31, 37 o kwotę 8.000,-zł
- Bursa Szkolnictwa Zawodowego rozdział 7941 zmniejszono § 17, 28, 42 a zwiększono § 31, 41 o kwotę 3.483,-zł
- Zespół Szkół Chemicznych i Elektronicznych Inowrocław rozdział 8011 zmniejszono § 41 a zwiększono § 21, 28, 36, 37 o kwotę 5.094,-zł
- Zasadnicza Szkoła Rolnicza Inowrocław rozdział 8011 zmniejszono § 21 a zwiększono § 40 ~ o kwotę 2.454,-zł
- Dom Dziecka Jaksice rozdział 8221 zmniejszono § 17, 22, 25,32 a zwiększono § 21,31, 36, 37 o kwotę 78.774,-zł
- Dom Dziecka Inowrocław rozdział 8221 zmniejszono § 17, 21, 22, 40 a zwiększono § 36, 37, 31, 32, 35 o kwotę 37.265,-zł
- Dom Dziecka Orłowo rozdział 8221 zmniejszono § 17, 21, 37, 40 a zwiększono § 22, 25, 31, 36 o kwotę 25.427,-zł
- Dom Dziecka Gniewkowo rozdział 8221 zmniejszono § 17, 21, 31, 36.a zwiększono § 11, 32, 35, 37 o kwotę 10.160,-zł
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Inowrocław rozdział 8071 zmniejszono § 36 a zwiększono § 28, 31, 35 o kwotę 902,-zł dział 86
- Dom Pomocy Społecznej Ostrowo n/Gopłem rozdział 8611 zmniejszono § 17, 33, 41,42, 67 a zwiększono § 11, 31, 32 na kwotę 10.133,-zł
- Dom Pomocy Społecznej w Ludzisku rozdział 8611 zmniejszono § 17 a zwiększono § 11 o kwotę 1.017,-zł
- Dom Pomocy Społecznej Parchanie rozdział 8611 zmniejszono § 37, 41 a zwiększono § 31 o kwotę 8.500,-zł dział 93
- Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu rozdział 9313 zmniejszono § 21, 66 a zwiększono § 25, 36, 37, 41, 42 o kwotę 110.700,-zł
- Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Inowrocławiu rozdział 9318 zmniejszono § 21, 32 a zwiększono § 31 o kwotę 31.000,-
4. Uchwalę podjęto na wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu i dokonano przeniesień w dziale 79 Oświata i Wychowanie w następujących rozdziałach:
- 7921 Licea Ogólnokształcące zmniejszono w § 11, 41, 42 o kwotę 33.704,-zł a zwiększono § 31,21, 35, 36 o kwotę 38.141,-zł
- 7931 Szkoły Ogólnokształcące Specjalne zmniejszono § 11, 41, 42 o kwotę 5.409,-zł a zwiększono § 35, 36, 37 o kwotę 10.944,-zł
- 7941 Internaty i Stypendia dla uczniów zmniejszono § 11, 41, 42 o kwotę 11.651,-zł a zwiększono § 35 o kwotę § 35 o kwotę 6.243,-zł
- 8011 Szkoły zawodowe zmniejszono § 11,41, 42 o kwotę 90.987,-zł a zwiększono § 21, 31, 35 o kwotę 85.678,-zł
- 8041 Szkoły zawodowe specjalne zmniejszono § 11, 41, 42 o kwotę 2.081,-zł a zwiększono § 35 o kwotę 2.081,-zł
- 8231 Placówki wychowania pozaszkolnego zmniejszono § 11, 41, 42 o kwotę 11.720,-zł a zwiększono § 31, 35 o kwotę 11.720,-zł
- 8232 Świetlice dla uczniów i wychowanków zmniejszono § 11, 41, 42 o kwotę 555,-zł
- 8295 Pozostała działalność zwiększono § 37 o kwotę 1.300,-zł


Wicestarosta
Marian Świątkowski