BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 317075

Data: 24 listopada 1999 r.
Nr uchwały: 51/1999
Dotyczy: zmian w budżecie powiatu na rok 1999.
Uchwała nr 51/1999
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 24 listopada 1999 r.

w sprawie: zmian w budżecie powiatu na rok 1999.

Na podstawie Art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym /Dz.U. 91 poz. 578 z późniejszymi zmianami/ pkt. 1 Art. 128 ust. 1 i 2 z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami/ oraz § 5 uchwały Nr VI/27/99 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 27.03.1999r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 1999,

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


W wyniku zwiększenia przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiat, dokonuje się zmian w budżecie powiatu poprzez: 1. Zwiększenie planu dochodów w działach:
a/ 93 - Bezpieczeństwo publiczne
- rozdział 9313 - Komendy powiatowe Policji o kwotę 122.512,-
- rozdział 9318 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 9.613,
- b/ 86 - Opieka społeczna
- rozdział 8617 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze o kwotę 3.973,-
2. Zwiększenie planu wydatków:
a/ w dziale 93 rozdział 9313 Komendy powiatowe Policji o kwotę 122.512,-
b/ w dziale 93 rozdział 9318 Komendy powiatowe Straży Pożarnej o kwotę 9.613,-
c/ w dziale 86 rozdział 8617 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze o kwotę 3.973,-

§2


W uchwale nr VI/27/99 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 27 marca 1999r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 1999r. wraz z późniejszymi zmianami dokonanymi przez Radę Powiatu oraz Zarząd Powiatu w Inowrocławiu wprowadza się następujące zmiany:
1. w §1
- w pkt 1 Dochody kwotę 68.634.299 zastępuje się kwotą 68.770.397
- w pkt 2 Wydatki kwotę 68.634.299 zastępuje się kwotą 68.770.397

§3


Na wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu dokonać przesunięć między rozdziałami dziale 79 Oświata i Wychowanie na kwotę 32.000.

§4


Na wniosek zainteresowanych jednostek dokonano przesunięć między paragrafami, co obrazuje załącznik nr 2.

§5


Uchwala została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Budżetu i Finansów.

§6


Uchwala wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

§7


Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa.


Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie

1. W związku ze zwiększeniem budżetu Starostwa Inowrocławskiego przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego w Bydgoszczy, Zarząd Powiatu dokonał zwiększenia dotacji celowej przekazanej na realizację zadań rządowych przez zwiększenie planowanych dochodów:
w dziale 93 - Bezpieczeństwo publiczne
- rozdział 9313 Komendy powiatowe Policji § 92 o kwotę 122512,- zł
- rozdział 9318 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 92 o kwotę 9613,- z przeznaczeniem na sfinansowanie opłaty składek z tytułu ubezpieczenia społecznego funkcjonariuszy Policji i Państwowej Straży Pożarnej powołanych do służby po 1 stycznia 1999 roku.
w dziale 86 - Opieka Społeczna
- rozdział 8617 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze § 92 o kwotę 3973,- z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego dodatku rodzinnego dla funkcjonariuszy Policji pełniących służbę w komendach powiatowych, oraz zwiększył planowane wydatki:
w dziale 93
- w Komendzie Powiatowej Policji rozdział 9313 § 12, 41, 42 o kwotę 122 512,-
- w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, rozdział 9318 § 12,41,42 o kwotę 9613,- w dziale 86
- w Komendzie Powiatowej Policji rozdział 8617 zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne § 22 o kwotę 3 973,-
2. Uchwałę podjęto na wniosek zainteresowanych jednostek w dziale 79 Oświata i Wychowanie, dziale 86 Opieka Społeczna, dziale 93 Bezpieczeństwo publiczne. Wnioskowane zmiany wynikają z konieczności zwiększenia planowanych wydatków
Dział 79
- II Liceum Ogólnokształcące w Inowrocławiu rozdział 7921 zmniejszono § 41,42 a zwiększono § 35,36,37 o kwotę 10.000,-
- Zespół Szkół Chemicznych i Elektronicznych w Inowrocławiu rozdział 8011 zmniejszono § 41 a zwiększono § 28,31,36,37 o kwotę 18700,-
- Młodzieżowy Dom Kultury Inowrocław rozdział 8231 zmniejszono § 21 a zwiększono § 31,36, o kwotę 3000,- Dział 86
- Dom Pomocy Społecznej w Kawęczynie rozdział 8611 zmniejszono § 41,42 a zwiększono § 28,36,31 o kwotę 21500 Dział 93
- Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Inowrocławiu rozdział 9318 zmniejszono § 17,21,28,36,40,66,67,70, a zwiększono § 12,15,25,31,37,41 o kwotę 139941,-
3. Uchwałę podjęto na wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu i dokonano przeniesień
w dziale 79 Oświata i Wychowanie, zmniejszono w rozdziale 7921 § 35 a zwiększono w rozdziale 7921 § 31, w rozdziale 7931 § 36,37, w rozdziale 8011 § 31,36 o kwotę 32000,-.


Wicestarosta
Marian Świątkowski