BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 315710

Data: 24 listopada 1999 r.
Nr uchwały: 52/1999
Dotyczy: zmian w budżecie powiatu na 1999 r.
Uchwała nr 52/1999
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 24 listopada 1999 r.


w sprawie zmian w budżecie powiatu na 1999 r.

Na podstawie Art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz.U. 91 poz.578 z późniejszymi zmianami / pkt 1 Art. 128 ust.1 i 2 z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 155 poz.1014 z późniejszymi zmianami/ oraz § 5 uchwały Nr VI/27/99 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 27.03.1999r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 1999 rok, Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§1


Dokonać przesunięć w działach 86 Opieka Społeczna i 91 Administracja państwowa i samorządowa na kwotę 65.463,- wg. załącznika.

§2


Na wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu dokonać przeniesień między rozdziałami i paragrafami w dziale 79 Oświata i Wychowanie na kwotę 24.422,-

§3


Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Budżetu i Finansów.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

§5


Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.


Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


1. Uchwalę podjęto na wniosek Naczelnika Wydziału Finansowego i dokonano przeniesień wydatków w następujących działach:
86 - Opieka Społeczna
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie rozdział 8614 zmniejszono § 28,36 a zwiększono § 31 o kwotę 2.000,-
91 - Administracja państwowa i samorządowa
- Inspektoraty nadzoru budowlanego rozdział 9120 zmniejszono
§ 11,41,42 a zwiększono § 28,31,37
- Starostwo Powiatowe rozdział 9143 zmniejszono § 17,33, a zwiększono § 11,28,,35
- Rady powiatów rozdział 9152 zmniejszono § 28,36,37 a zwiększono
§ 25,31 łącznie o kwotę 63.463,-
2. Uchwalę podjęto na wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu oraz podległych jednostek, dokonano przeniesień wydatków w następujących działach: 79 - Oświata i Wychowanie
- rozdział 7921 Licea Ogólnokształcące zmniejszono § 11 a zwiększono § 17,21,31,36 o kwotę 15,-
- rozdział 7941 Internaty i stypendia dla uczniów zmniejszono § 35 a zwiększono § 36 o kwotę 266,-
- rozdział 8011 Szkoły zawodowe zmniejszono §17,40,41,11 a zwiększono § 17,21,35,36 o kwotę 24.141,-
Powyższe zmiany wynikają z konieczności zwiększenia planowanych wydatków do wysokości umożliwiającej pokrycia niezbędnych wydatków.


Wicestarosta
Marian Świątkowski