BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 317066

Data: 1 grudnia 1999 r.
Nr uchwały: 53/1999
Dotyczy: zmian w budżecie powiatu na rok 1999.
Uchwała nr 53/1999
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 1 grudnia 1999 r.


w sprawie: zmian w budżecie powiatu na rok 1999.

Na podstawie Art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 91 poz. 578 z późniejszymi zmianami) Art. 128 ust. 1 i 2 z dnia
26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami) oraz § 5 uchwały Nr VI/27/99 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 27.03.1999r. w sprawie uchwalenia budżetu na 1999,

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


W wyniku zwiększenia przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiat, dokonuje się zmian w budżecie powiatu poprzez:
1. Zwiększenie planu dochodów w działach:
a/ 79 - Oświata i wychowanie
- rozdział 8221 Z-dy opiekuńczo-wychowawcze o 203.000,-
b/ 85 - Ochrona zdrowia
- rozdział 8524 - składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o 900,-zł
- rozdział 8531 - Inspekcja sanitarna o kwotę 6.711,-
c/ 86 - Opieka społeczna
- rozdział 8617 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze o kwotę 3.531,-zł
d/ 91 - Administracja państwowa i samorządowa
- rozdział 9120 - Inspektoraty nadzoru budowlanego o kwotę 3.000,-zł - rozdział 9192 - Komisje poborowe o kwotę 9.447,-zł
2. Zwiększenie planu wydatków w działach:
a/ w dziale 79 - Oświata i wychowanie rozdział 8221 Zakłady opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 203.000,-
b/ w dziale 85 - Ochrona Zdrowia rozdział 8524
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenie dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 900,-z rozdział 8531 - Inspekcja Sanitarna o kwotę 6.711,-
c/ w dziale 86 - Opieka społeczna rozdział 8617 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze o kwotę 3.531,-zł
d/ w dziale 91 - Administracja państwowa i samorządowa
- rozdział 9120 Inspektoraty nadzoru budowlanego o kwotę 3.000,-
- rozdział 9192 - Komisje poborowe o kwotę 9.447,- § 2
W związku z podjętymi decyzjami przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego dokonał zmian w dotacji celowej poprzez zmniejszenia:
a/ w dziale 31 Budownictwo rozdział 3992 Prace geodezyjne i karto- graficzne o kwotę 34.000,-
b/ w dziale 74 Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne rozdział 7552 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 12.000,-
c/ w dziale 86 Opieka społeczna rozdział 8622 Rodziny zastępcze i własne o kwotę 4.000,-

§3


W uchwale nr VI/27/99 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 27 marca 1999r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 1999 r. wraz z późniejszymi zmianami dokonanymi przez Radę Powiatu oraz Zarząd Powiatu w Inowrocławiu w prowadza s i ę następujące zmiany w §1
- w pkt 1 Dochody kwotę 68.770.397 zastępuje się kwotą 68.946.986
- w pkt 2 Wydatki kwotę 68.770.397 zastępuje się kwotą 68.946.986

§4


Na wnioski zainteresowanych jednostek dokonano przesunięć między paragrafami, co obrazuje załącznik nr 1.

§5


Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez komisję Budżetu i Finansów.

§6


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

§7


Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.


Przewodniczący Zarządu Powiatu
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


1. W związku ze zwiększeniem budżetu Starostwa Inowrocławskiego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy, Zarząd Powiatu dokonał zwiększenia dotacji celowej przekazanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przez zwiększenie planowanych dochodów w działach:
- 79 Oświata i Wychowanie - rozdział 8221 Zakłady Opiekuńczo - Wychowawcze §92 o kwotę 20 3000,- zł.
- 85 Ochrona Zdrowia - rozdział 8524 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego § 07 o kwotę 900,-zł
- 86 Opieka Społeczna rozdział 8617 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze §92 o kwotę 3 531,-zł.
- 85 Ochrona Zdrowia rozdział 8531 Inspekcja Sanitarna § 92 o kwotę 6711,-zł. - 91 Administracja Państwowa i Samorządowa
a/ rozdział 9120 Inspektoraty Nadzoru Budowlanego § 92 o kwotę 3 OOO,-zł.
b/ rozdział 9192 Komisje poborowe § 92 o kwotę 9447,-zł.
Jednocześnie dokonał zwiększenia planowanych wydatków w działach:
- 79 Oświata i Wychowanie rozdział 8221 Zakłady Opiekuńczo - Wychowawcze w następujących jednostkach:
a/ Dom Dziecka Gniewkowo zwiększono § 31,32,35,36 o kwotę 33 OOO,-zł.
b/Dom Dziecka Inowrocław zwiększono § 31,32,35,37 o kwotę 61040,-zł.
c/ Dom Dziecka Jaksice zwiększono § 31, 35, 36,37 o kwotę 90 OOO,-zł.
d/ Dom Dziecka Orłowo zwiększono § 31 o kwotę 18960,-zł.
Dział 79 Oświata i wychowanie
- rozdział 7921 Licea Ogólnokształcące zmniejszono § 28 a zwiększono § 11, 17,31, 35, 36 o kwotę 50.588,-zł.
- rozdział 7941 Internaty i Stypendia zmniejszono § 11,28 a zwiększono § 17,21,31,35, 37,41 o kwotę 8307,-zł.
- rozdział 8011 Szkoły Zawodowe zmniejszono § 11, 21, 28, 36,41, 42 a zwiększono §17, 25, 31, 35 o kwotę 154599,-zł.
- rozdział 7931 Szkoły Ogólnokształcące Specjalne zmniejszono § 11 a zwiększono § 35, §36 o kwotę 3582,-zł.
- rozdział 8041 Szkoły Zawodowe Specjalne zmniejszono § 11 o kwotę 9912,-zl.
- rozdział 8071 Jednostki Pomocnicze Szkolnictwa zwiększono o §11,36 o kwotę 34.623,-zł.
- rozdział 8221 Zakłady Opiekuńczo- Wychowawcze zwiększono § 11,41,42 o kwotę 91394,-zł.
- rozdział 8231 Placówki Wychowania Pozaszkolnego zmniejszono § 11 o kwotę 11.410,-zł.
- rozdział 8232 Świetlice dla uczniów i wychowanków zmniejszono § 11 o kwotę 12.673,-zł.
Dział 86 Opieka Społeczna
- rozdział 8611 Domy Pomocy Społecznej zmniejszono § 11,36,40,41,42 a zwiększono § 17,32,35,37 o kwotę 14521,-zł.
Dział 91 Administracja Państwowa i Samorządowa
- rozdział 9192 Komisje poborowe zmniejszono § 41 o kwotę 234,-zł.
- 85 Ochrona Zdrowia - rozdział 8524 - Składki na ubezpieczenia społeczne w następujących jednostkach:
a/ Dom Dziecka Gniewkowo zwiększono § 40 o kwotę 600,-zł.
b/ Dom Dziecka Jaksice zwiększono § 40 o kwotę 300,-zł.
- rozdział 8531 Inspekcja Sanitarna zwiększono w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej § 11 5577,-, § 41 997,- i § 42 137,-zł.
- 86 Opieka Społeczna
rozdział 8617 Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne w Komendzie Powiatowej Policji w Inowrocławiu § 22 o kwotę 3531,-zł.
- 91 Administracja Państwowa i Samorządowa
a/ rozdział 9120 Inspektoraty Nadzoru Budowlanego § 31 o kwotę 3000,- zł.
b/ rozdział 9192 Komisje Poborowe §11,25,31,36,42 o kwotę 9447,-zł.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zmniejszeniu dotacji celowej dokonano zmian poprzez zmniejszenie planowanych dochodów:
- dział 31 Budownictwo rozdział 3992 Prace Geodezyjne i Kartograficzne § 92 o kwotę 34 OOO,-zł.
- dział 74 Gospodarka Mieszkaniowa oraz Niematerialne Usługi Komunalne
rozdział 7552 Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami § 92 o kwotę 12.000,-zł. - dział 86 Opieka Społeczna
rozdział 8622 Rodziny zastępcze i własne § 92 o kwotę 4 OOO,-zł.
3. Uchwałę podjęto na wniosek zainteresowanych jednostek w dziale 50 - Transport, 79- Oświata i Wychowanie, 86 - Opieka Społeczna.
Wnioskowane zmiany wynikają z konieczności zwiększenia planowanych wydatków do wysokości umożliwiającej pokrycie niezbędnych wydatków. Dział 50 Transport
Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu rozdział 5614- zmniejszono § 40 a zwiększono § 67 o kwotę 453,-zł


Starosta
Leonard Maciejewski