BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 315697

Data: 15 grudnia 1999 r.
Nr uchwały: 56/1999
Dotyczy: zmian w budżecie powiatu na 1999 r.
Uchwała nr 56/1999
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 15 grudnia 1999 r.


w sprawie: zmian w budżecie powiatu na 1999 r.

Na podstawie Art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym /Dz.U. 91 poz. 578 z późniejszymi zmianami/ Art. 128 ust. 1 i 2 z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami/ oraz § 5 uchwały Nr VI/27/99 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 27.03.1999r. w sprawie uchwalenia budżetu na 1999 r.,

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


W wyniku zwiększenia przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu, dokonuje się zmian w budżecie powiatu poprzez:
1. Zwiększenie planu dochodów w dziale 79 Oświata i wychowanie
rozdział 7931 Szkoły ogólnokształcące specjalne o kwotę 12.584,-zł.
2. Zwiększenie planu wydatków w dziale 79 Oświata i wychowanie
rozdział 7931szkoły ogólnokształcące specjalne o kwotę 12.584,-zł.

§2


W uchwale nr VI/27/99 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 27 marca 1999 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 1999 r wraz z późniejszymi zmianami dokonanymi przez Radę Powiatu oraz Zarządu Powiatu w Inowrocławiu wprowadza się następujące zmiany w § "1"
- w pkt 1 Dochody kwotę 68.946.986 zastępuje się kwotą 68.959.570,-
- w pkt 2- Wydatki kwotę 68.946.986 zastępuje się kwotą 68.959.570,-

§3


Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Budżetu i Finansów.

§4


Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§5


Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

§6


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Przewodniczący Zarządu Powiatu
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


W związku ze zwiększeniem budżetu powiatu Inowrocławskiego przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego w Bydgoszczy, Zarząd Powiatu dokonał zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań własnych powiatu przez zwiększenie planowanych dochodów w dziale 79 Oświata i Wychowanie rozdział 7931 Szkoły ogólnokształcące specjalne § 94 o kwotę 12.584,- Jednocześnie dokona zwiększenia planowanych wydatków w Dziale 79 rozdział 7931 w Zespole Szkól Specjalnych w Inowrocławiu o kwotę 12.584., zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatku funkcyjnego dyrektora gimnazjum i kosztów związanych z wdrożeniem reformy systemu oświaty.


Starosta
Leonard Maciejewski