BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304412

Data: 15 grudnia 1999 r.
Nr uchwały: 57/1999
Dotyczy: zmian w budżecie powiatu na rok 1999.
Uchwała nr 57/1999
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 15 grudnia 1999 r.


w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 1999.

Na podstawie Art.32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia S czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym / Dz.U. 91 poz.S78 z późniejszymi zmianami, Art.128ust.1 i 2 z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 155 poz.1014 z późniejszymi zmianami / oraz § S uchwały Nr VI/27/99 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 27.03.1999r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 1999,

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


W wyniku zwiększenia przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego pismem z dnia 30.11.1999r dotacji celowej na realizację zadań własnych powiatu, dokonuje zmian w budżecie powiatu poprzez:
1. Zwiększenia planu dochodów w dziale Opieka społeczna rozdział 8611 o kwotę 101.300,-zł.
2. Zwiększenia planu wydatków w dziale 86 Opieka społeczna rozdział 8611 o kwotę 10 1.300,-zł. Jednocześnie w wyniku przeprowadzonej korekty i zmniejszenia decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego w/w dotacji o 30.000,- z dnia 30.11.1999 r. zmniejszono plan dochodów w dziale 86 Opieka społeczna rozdział 8611 §94 O kwotę 30.000,- oraz zmniejszono plan wydatków w dziale 86 Opieka społeczna rozdział 8611 o kwotę 30.000,-zł.

§2


W uchwale nr VI/27/99 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 27 marca 1999 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 1999 rok wraz z późniejszymi zmianami dokonanymi przez Radę Powiatu oraz Zarządu Powiatu w Inowrocławiu wprowadza się następujące zmiany:
w §1
. w pkt 1 Dochody kwotę,,68.9S9.570,-zł zastępuje się kwotą..69.030.870,- zł"
. w pkt 2 Wydatki kwotę "68.9S9.570,-zł zastępuje się kwotą.69.030.870,- zł"

§3


Na wniosek Głównego Księgowego Starostwa dokonano przesunięć między paragrafami w działach: 31 Budownictwo, 79 Oświata i wychowanie, 86 Opieka społeczna i 91 Administracja państwowa i samorządowa o kwotę 9O.017,-zł.

§4


Zmiany w planowanych wydatkach budżetowych dokonane na wniosek Gł. Księgowego Starostwa oraz zainteresowanych jednostek obrazuje załącznik nr 2.

§5


Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Budżetu i Finansów.

§6


Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§7


Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

§8


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Przewodniczący Zarządu Powiatu
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


1. W związku ze zwiększeniem budżetu Powiatu Inowrocławskiego przez Wojewodę Kujawsko- Pomorskiego w Bydgoszczy. Zarząd Powiatu dokonał zwiększenia dotacji celowej przekazanej na realizację zadań rządowych przez zwiększenie planowanych dochodów w dziale 86 Opieka społeczna rozdział 8611 Domy Pomocy Społecznej § 94 o kwotę 71.300.-zł.
Jednocześnie zwiększył planowane wydatki w dziale 86 Opieka społeczna rozdział 8611 Domy Pomocy Społecznej o kwotę 71.300.- z przeznaczeniem na prace remontowe.
2. Na wniosek Głównego Księgowego Starostwa dokonano przesunięć miedzy paragrafami.
dział 31 Budownictwo rozdział 3992 Prace geodezyjne i kartograficzne zmniejszono § 36 a zwiększono § 31 o kwotę 1.056.-zł
w dziale 79 Oświata i wychowanie rozdział 8295 ."pozostała działalność" zmniejszono § 31.36 a zwiększono § 37 o kwotę 1.242.-zł
w dziale 86 Opieka społeczna. rozdział 8614 Powiatowe centra pomocy rodzinie zmniejszono § 28.36 a zwiększono § 31 O kwotę 1.390.-zł
w dziale 91 Administracja państwowa i samorządowa. rozdział 9120 Inspektoraty nadzoru budowlanego zmniejszono § 28.37.41.42 a zwiększono § 31.36 o kwotę 293.-zł rozdział 9143 Starostwa powiatowe zmniejszono § 35.36.40,41.42 a zwiększono § 31.37 o kwotę 85.020.-71. . rozdział 9152 Rady powiatów zmniejszono § 36.37 a zwiększono § 310 kwotę 1016.-zł
3. Uchwałę podjęto na wniosek zainteresowanych jednostek w dziale 83 Kultura i sztuka, 85 Ochrona zdrowia, 93 Bezpieczeństwo publiczne.
dział 83 "Kultura i sztuka"
w Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu zmniejszono rozdział 8311 § 48 a zwiększono rozdział 8313 § 48 o kwotę 15.000,-71 dział 85 Ochrona zdrowia
Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna rozdział 8531 zmniejszono § 21.37.40 a zwiększono §41.42 o kwotę 1.O36.-zł
dział 86 Opieka społeczna
Dom Pomocy Społecznej w Kołudzie Małej rozdział 8611 zmniejszono § 35.36.31 a zwiększono § 31.32.40,41.420 kwotę 12.666.-zł
dział 91 Administracja państwowa i samorządowa
Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu rozdział 9139 zmniejszono § 17.41,42 a zwiększono § 31 o kwotę 1.769.-zł
dział 93 Bezpieczeństwo publiczne
Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu rozdzi8ł9313 zmniejszono § 15, 17,21,25,32,35,41,67 a zwiększono § 11,28,31,36,37,40 o kwotę 470.370,-71.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu rozdział 9318 zmniejszono § 31, 40, 41, 42 a zwiększono § 21, 25, 28 o kwotę 14.387,-71.
Wnioskowane zmiany wynikają z konieczności zwiększenia planowanych wydatków do wysokości umożliwiającej pokrycie niezbędnych wydatków.


Starosta
Leonard Maciejewski