BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304406

Data: 15 grudnia 1999 r.
Nr uchwały: 58/1999
Dotyczy: zmian w budżecie powiatu na rok 1999.
Uchwała Nr 58/1999
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 15 grudnia 1999 r.


w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 1999.

Na podstawie Art.32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. 91 poz. 578 z późniejszymi zmianami / Art. 128 ust. 1 i 2 z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami! oraz § 5 uchwały Nr VI/27/99 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 27.03.1999 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 1999r.,

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Na wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu dokonać przeniesień między rozdziałami i paragrafami w dziale 79 Oświata i wychowanie na kwotę 37 333,-zł.

§2


Na wnioski zainteresowanych jednostek dokonać przesunięć między paragrafami, co obrazuje załącznik nr 1.

§3


Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Budżetu i Finansów.

§4


Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§5


Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

§6


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Przewodniczący Zarządu Powiatu
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


1.Uchwałę podjęto na wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu i dokonano przeniesień wydatków w następujących jednostkach działu 79 Oświata i wychowanie:
- Zespół Szkół Specjalnych rozdział 8232 zwiększono §11 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 12 673,-zł.
- Młodzieżowy Dom Kultury rozdział 8231 zwiększono §11 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 11 410,-zł.
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Inowrocławiu rozdział 8071 zmniejszono §11 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 24 083,-zł.
Powyższe zmiany są spowodowane mylnym przeniesieniem między rozdziałami.
Ponadto dokonano przeniesień na wnioski podległych jednostek w dziale 79 Oświata i wychowanie:
- Zespół Szkół Specjalnych rozdział 7931 zmniejszono § 37 a zwiększono rozdział 8041
§37 o kwotę 2 050,-zl.
- Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Inowrocławiu rozdział 8011 zmniejszono § 11 a zwiększono § 17 o kwotę 42,-zł,
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 w Inowrocławiu rozdział 8011 zmniejszono § 37,41 a zwiększono § 28,31,35 o kwotę 6 925,-zł.
- Zespół Szkół Rolniczych Kobylnikach rozdział 8011 zmniejszono § 31 a zwiększono § 25, 35 o kwotę 3 018,-zł.
- Zespół Szkół Mechanicznych i Elektrycznych w Inowrocławiu rozdział 8011 zmniejszono § 41,42 a zwiększono § 31,35,36,37 o kwotę 30 OO0,-zł.
- Zespół Szkół Rolniczych w Kościelcu rozdział 8011 zmniejszono § 11 a zwiększono § 17, 25, 31, 41, 42 oraz w rozdziale 7941 zwiększono § 17 łącznie na kwotę 30 300,-
- Zespół Szkół Samochodowych w Inowrocławiu rozdział 8011 zmniejszono § 35, 36, 41, 42 a zwiększono § 21,31,37 o kwotę 405O0,-zł.
- Młodzieżowy Dom Kultuy rozdział 8231 zmniejszono § 37,41,42 a zwiększono § 31 o kwotę l 992,-zł,
- Bursa Szkolnictwa Zawodowego w Inowrocławiu rozdział 7941 zmniejszono § 21, 35, 40 a zwiększono § 31,36 o kwotę 4569,-zł.
- Bursa Szkolna nr 1 Inowrocław rozdział 7941 zmniejszono § 35 a zwiększono § 37 o kwotę 110,-zł:
- Centrum Kształcenia Ustawicznego Inowrocław rozdział 7921 zmniejszono § 41, 42 a zwiększono §31 oraz rozdział 8011 zmniejszono § 42 a zwiększono § 41 łącznie na kwotę 5 070,-zł.
- Zespół Szkół Zawodowych w Kruszwicy rozdział 7941 zmniejszono § 11,41,42 a zwiększono § 35, rozdział 8011 7mniejszono § 11,37,41,42 a zwiększono § 35 oraz w rozdziale 8041 zmniejszono § 41, 42 a zwiększono § 35 o kwotę 18838,-zł.
- Liceum Ogólnokształcące w Kruszwicy rozdział 7921 zmniejszono § 11,17,38,41,42 a zwiększono § 31,35,36,37 o kwotę 12 408,-zł.
- Dom Dziecka Jaksice rozdział 8221 zmniejszono § 35,41 a zwiększono § 36,37,40,42 o kwotę 13250,-zł.
2. Uchwałę podjęto na wnioski podległych jednostek w dziale 86 Opieka społeczna rozdział 8611
- Dom Pomocy Społecznej w Kawęczynie zmniejszono § 21, 28, 33, 35, 36, 40, 41, 42, 67 a zwiększono §31,32,37 o kwotę 59285,-zł.
- Dom Pomocy Społecznej w Tarnówku zmniejszono § 17, 28, 35, 36, 41, 42 a zwiększono § 11,21,31,32,40 o kwotę 11 612,-zł.
- Dom Pomocy Społecznej w Warzynie zmniejszono § 28, 31, 33, 41, 42 a zwiększono §32, 35, 36, 37 o kwotę 46715,-zł.
- Dom Pomocy Społecznej w Parchaniu zmniejszono § 21,28,35,41 a zwiększono § 31,42 o kwotę 3 131,-zł
- Dom Pomocy Społecznej Ludzisko zmniejszono § 21,40,41,42 a zwiększono § 32 o kwotę 16 717,-zł.
- Dom Pomocy Społecznej Inowrocław zmniejszono § 21,28,32,33,36,40,41,42 a zwiększono § 31,35,37 o kwotę 36 678,-zł.
- Dom Pomocy Społecznej Ostrowo ni Gopłem zmniejszono § 21,40,41,42 a zwiększono §32 o kwotę 2 134,-zł.


Starosta
Leonard Maciejewski