BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 315698

Data: 15 grudnia 1999 r.
Nr uchwały: 59/1999
Dotyczy: zmian w budżecie powiatu na rok 1999.
Uchwała Nr 59/1999
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 15 grudnia 1999 r.


w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 1999.

Na podstawie Art.32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo- rządzie powiatowym / Dz. U. 91 poz. 578 z późniejszymi zmianami / Art. 128 ust. 1 i 2 z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami/ oraz § 5 uchwały Nr VI/27/99 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 27.03.1999 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 1999 r.

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Na wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty) Kultury i Sportu dokonać przeniesień między rozdziałami i paragrafami w dziale 79 Oświata i wychowanie, co obrazuje załącznik nr1

§2


Na wnioski zainteresowanych jednostek dokonać przesunięć między paragrafami I co obrazuje załącznik nr 1.

§3


Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Budżetu i Finansów.

§4


Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§5


Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

§6


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Przewodniczący Zarządu Powiatu
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


1. Uchwałę podjęto na wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty. Kultury i Sportu i dokonano przeniesień wydatków w dziale 97 Rozliczenia różne rozdział 9718 zmniejszono § 81 Rezerwy a zwiększono wydatki w dziale 79 Oświata i wychowanie na kwotę 30 705.-zł. z tego: - w Zespole Szkół Samochodowych rozdział 8011 § 36 o kwotę 8576.-zł.
- w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej rozdział 8071 § 11.41.42 o kwotę 19 184.-zł. - w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 rozdział 8011 § 21 o kwotę 2 945 .-zł. Ponadto dokonano przeniesień w następujących jednostkach:
- Zespół Szkół Specjalnych rozdział 7931 zmniejszono § 35 a zwiększono rozdział 8232 § 35 o kwotę 165.-zł.
- IILiceum Ogólnokształcące rozdział 7921 zmniejszono § 11.41 a zwiększono § 28.35. 36. 42 o kwotę 13 245.-zł
- I Liceum Ogólnokształcące ro:z4ział 7921 zmniejszono § 11,37.41,42 a zwiększono §35 o kwotę 13 009.-zł.
- Centrum Kształcenia Ustawicznego rozdział 7921 zmniejszono § 37 a zwiększono § 31. 36 o kwotę 403.-zł oraz rozdział 8011 zmniejszono § 35 a zwiększono § 11 a zwiększono § 35 o kwotę 10 OOO.-zł.
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Handlowych rozdział 8011 zmniejszono § 11.35.41. 42 a zwiększono § 17. 36. 37. 38 o kwotę 16 336.-zł.
- Zespół Szkół Samochodowych rozdział 8011 zmniejszono § 11 a zwiększono § 31. ~ 36 o kwotę 5 OOO.-zł.
- Zasadnicza Szkoła Rolnicza Inowrocław rozdział 8011 zmniejszono § 11. 28. 42 a zwiększono § 31.36.41 o kwotę 2 905.-zł.
- Zespół Szkół Zawodowych nr 2 rozdział 8011 zmniejszono § 11,41,42 a zwiększono § 31, 35. 37 o kwotę 22 880.-zł.
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa Gniewkowo rozdział 7941 zmniejszono § 11.21.41 a zwiększono § 17. 31. 35. 37. 42 oraz rozdział 8011 zmniejszono § 11.17.21.41.42 a zwiększono § 28. 31. 36. 37. 40 o kwotę 8655.-zł.
- Dom Dziecka Inowrocław rozdział 8221 zmniejszono § 22.35,37.41,42 a zwiększono § 21. 28, 31. 32. 36. 38 o kwotę 24 853.-zł
- Dom Dziecka Jaksice rozdział 8221 zmniejszono § 22. 28. 35. 37 a zwiększono § 31 o kwotę 17467 .-zł.
- Dom Dziecka Orłowo rozdział 8221 zmniejszono § 21,22,31,35,37,40,41,42 a zwiększono § 25,28, 36 o kwotę 23 070,-zł.
- Młodzieżowy Dom Kultury rozdział 8231 zmniejszono § 11, 17, 36, 37, 41, 42 , a zwiększono § 31,35 o kwotę 13913,-zł
- III Liceum Ogólnokształcące rozdział 7921 zmniejszono § 11,41,42 a zwiększono § 21, 28, 31, 35, 36, 37 o kwotę 79 401,-zł.
- Zespół Szkół Zawodowych Kruszwica rozdział 7941 zmniejszono § 35 a zwiększono § 41, 42 o kwotę 2 143,-zł. - Zespół Szkół Rolniczych w Kobylnikach rozdział 7941 zmniejszono § 11, 42 a zwiększono § 36,41 oraz rozdział 8011 zmniejszono § 11,41 a zwiększono § 21,28, 31,35,42 na kwotę 13856,-zł.
- Zespół Szkół Budowlanych rozdział 8011 zmniejszono § 17,37,41,42 a zwiększono § 35 o kwotę 11 199,-zł.
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa m 5 rozdział 8011 zmniejszono § 11,41 a zwiększono § 31, 35, 36 o kwotę 3 OOO,-zł.
- Dom Dziecka Gniewkowo rozdział 8221 zmniejszono § 11, 21, 32, 37,41, 42 a zwiększono § 22,28,31,35,36 oraz rozdział 8524 zmniejszono § 40 na łączną kwotę 4205,-zł.
- Zespół Szkół Specjalnych rozdział 7931 zmniejszono § 36 a zwiększono § 21, 28, 40, rozdział 8011 zmniejszono § 21 a zwiększono § 28,35,37 rozdział 8232 zmniejszono § 11 a zwiększono § 31 o łączną kwotę 17 973,-zł.
2. Uchwałę podjęto na wniosek zainteresowanej jednostki w dziale 50 rozdział 5614
- Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu zmniejszono § 17,2821,35,37,40 a zwiększono § 11,21,36,41,42, o łączną kwotę 91.138,- zł.

Inowrocław 1999.12.14.


Starosta
Leonard Maciejewski