BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 316748

Data: 23 grudnia 1999 r.
Nr uchwały: 60/1999
Dotyczy: zmian w budżecie powiatu na rok 1999.
Uchwała nr 60/1999
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 23 grudnia 1999 r.


w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 1999.

Na podstawie Art.32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym / Dz. U. 91 poz.578 z późniejszymi zmianami/ Art. 128 ust. 1 i 2 z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155 poz.1Ol4 z późniejszymi zmianami/ oraz § 5 uchwały Nr VI/27/99 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 27.03.1999r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 1999,

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Na wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu dokonać przeniesień między działami i paragrafami co obrazuje załącznik nr 1.

§2


Na wniosek Głównego Księgowego Starostwa i zainteresowanych jednostek dokonano zmian w wydatkach, co obrazuje załącznik nr 1.

§3


Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Budżetu i Finansów.

§4


Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§5


Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

§6


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


1. Uchwałę podjęto na wniosek Naczelnika Oświaty, Kultury i Sportu i dokonano przeniesień wydatków w dziale 79 Oświata i wychowanie w następujących jednostkach:
- Zespół Szkół Chemicznych i Elektronicznych w Inowrocławiu rozdział 8011 zmniejszono § 11, 17,40,41 a zwiększono § 28, 35, 36, 37 oraz rozdział 7921 zmniejszono § 11, 17, 41 a zwiększono § 42 o łączną kwotę 84. 128,-zł.
- Bursa Szkolnictwa Zawodowego rozdział 7941 zwiększono § 35 o kwotę 40.000,-zł.
- Zespół Szkół Zawodowych Kruszwica rozdział 8011 zwiększono § 35 o kwotę 16.000,-zł. - Bursa Szkolna nr l rozdział 7941 zwiększono § 35,41,42 o kwotę 16.000.-zł.
- I Liceum Ogólnokształcące rozdział 7921 zwiększono § 35 o kwotę 14.000,-zł.
- Zespół Szkół Budowlanych rozdział 8011 zwiększono § 35 o kwotę 7.000,-zł.
- Zespół Szkół Specjalnych Inowrocław rozdział 7931 zwiększono § 35 o kwotę 5.000,-zł.
- Liceum Ogólnokształcące Kruszwica rozdział 7921 zwiększono § 31 o kwotę 3. 128,-zł.
- III Liceum Ogólnokształcące rozdział 7921 zmniejszono § 17, 36 a zwiększono § 11, 35, 42 o łączną kwotę 24.509,-zł.
- Centrum Kształcenia Ustawicznego rozdział 7921 zwiększono § 31 o kwotę 5.000,-zł.
- Zasadnicza Szkoła nr 5 Inowrocław rozdział 8011 zwiększono § 37 o kwotę 2.509,-zł.
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna rozdział 8071 zwiększono § 31 a zmniejszono § 11 o kwotę 155,-zł.
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa Gniewkowo rozdział 8011 zmniejszono § 17 a zwiększono § 31 o kwotę 400,-zł.
- Dom Dziecka Gniewkowo rozdział 8221 zmniejszono § 36, 40 a zwiększono § 31 o kwotę 14.631,-zł.
Wnioskowane przesunięcia dokonano w celu zabezpieczenia niezbędnych wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową.
2. Uchwałę podjęto na wniosek Głównego Księgowego Starostwa i dokonano przeniesień w następujących działach:
- 74 Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi koillwłalne rozdział 7552 zwiększono § 31 a zmniejszono § 36 o kwotę 982,-zł.
- 91 Administracja państwowa i samorządowa rozdział 9143 Starostwo powiatowe
zmniejszono § 36 a zwiększono § 28 i rozdział 9152 Rady powiatów § 31 o kwotę 1.500,-zł. Wnioskowane zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia niezbędnych wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową.
Ponadto dokonano przesunięć na wniosek zainteresowanej jednostki w dziale: 86 Opieka społeczna rozdział 8611 Dom Pomocy Społecznej w Inowrocławiu zmniejszono § 36 a zwiększono § 31, 37 o kwotę 10.000,-zł.


Wicestarosta
Marian Światkowski