BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 316746

Data: 29 grudnia 1999 r.
Nr uchwały: 61/1999
Dotyczy: zmian w budżecie powiatu na rok 1999.
Uchwała nr 61/1999
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 29 grudnia 1999 r.


w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 1999.

Na podstawie Art.32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym / Dz. U. 91 poz.578 z późniejszymi zmianami/ Art.128 ust. 1 i 2 z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155 poz.l014 z późniejszymi zmianami/ oraz § 5 uchwały Nr VI/27/99 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 27.03.1999r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 1999,

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Na wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu dokonać przeniesień między działami i paragrafami, co obrazuje załącznik nr 1.

§2


Na wniosek Głównego Księgowego Starostwa i zainteresowanych jednostek dokonano zmian w wydatkach, co obrazuje załącznik nr 1.

§3


Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Budżetu i Finansów.

§4


Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§5


Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

§6


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


1. Uchwałę podjęto na wniosek Naczelnika Oświaty i Sportu i dokonano przeniesień wydatków w dziale 79 Oświata i wychowanie w następujących jednostkach:
- Centrum Kształcenia Ustawicznego rozdział 7921 zwiększono § 41 a zmniejszono § 11, 31 o kwotę 421,-zł oraz rozdział 8011 zwiększono § 11, 41, 42 a zmniejszono § 31,37 o kwotę 2.249,-zł.
- Bursa Szkolnictwa Zawodowego Inowrocław rozdział 7941 zwiększono § 31,35 a zmniejszono § 11,37,41,42 o kwotę 3.216,-zł.
- Zespół Szkół Samochodowych Inowrocław rozdział 8011 zwiększono § 35,36 a zmniejszono § 11,17,37,41,42 o kwotę 3.835,-zł.
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5 rozdział 8011 zwiększono § 35 a zmniejszono § 11,17,41,42 o kwotę 482,- zł.
- Zespół Szkół Budowlanych rozdział 80.11 zwiększono § 35,36 a zmniejszono § 11,41,42 oraz w rozdział 7941 zmniejszono § 17 o kwotę 14.749,-zł.
- Zasadnicza Szkoła Rolnicza Inowrocław rozdział 8011 zwiększono § 28, 36, 37, 41 a zmniejszono § 11, 31, 35, 40 o kwotę 402,- zł.
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 Inowrocław rozdział 8011 zwiększono § 31, 41 a zmniejszono § 11,37 o kwotę 93,- zł,
- II Liceum Ogólnokształcące Inowrocław rozdział 7921 zwiększono § 36 a zmniejszono § 37 o kwotę 16,- zł.
- Zespół Szkół Mechanicznych i Elektrycznych rozdział 8011 zwiększono § 11, 31 a zmniejszono § 21,35,36,37,38,41,42 o kwotę 5.025,-zł.
- Dom Dziecka Orłowo rozdział 8221 zwiększono § 35 a zmniejszono § 36 o kwotę 2.300,- zł.
- Dom Dziecka Inowrocław rozdział 8221 zwiększono § 31 a zmniejszono § 28, 32, 41,42 o kwotę 5.040,- zł.
Wnioskowane przesunięcia dokonano w celu zabezpieczenia niezbędnych wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową.
2, Na wnioski zainteresowanych jednostek dokonano przeniesień w następujących działach:
40 Rolnictwo
- Powiatowy Inspektorat Weterynarii rozdział 4013 zwiększono § 28,3: a zmniejszono § 35,36, 37,40,67 o kwotę 1.711,- zł
50 Transport
- Zarząd Dróg Powiatowych rozdział 5614 zwiększono § 36, 41, 42 a zmniejszono § 28, 31,37, 40 o kwotę 5.210,-zł. 86 Opieka społeczna rozdział 8611
- Dom Pomocy Społecznej w Ludzisku zwiększono § 31,32, .5, 37 a zmniejszono§ 28,33, 3f o kwotę 64.213,- zł.
- Dom Pomocy Społecznej w Kołudzie Małej zwiększono § 37,40 a zmniejszono § 36 o kwotę 420,- zł.
- Dom Pomocy Społecznej Ostrowo n/Gopłem zwiększono § 31,32,35,37 a zmniejszono § 28, 33, 36 o kwotę 35.639,- zł.
- Dom Pomocy Społecznej Parchanie zwiększono § 31,35,36 a zmniejszono § 32, 33,37,40 o kwotę 12.100,- zł.
- Dom Pomocy Społecznej Warzyn zwiększono § 31 a zmniejszono § 36 o kwotę 20.000,- zł.
- Dom Pomocy Społecznej Kawęczyn zwiększono § 40,41,31 a zmniejszono § 36, 32, 42 o kwotę 16.322,- zł.
- Dom Pomocy Społecznej w Tarnówku zwiększono § 31 a zmniejszono § 41,42 o kwotę 143,- zł
91 Administracja państwowa i samorządowa
- Komenda Powiatowa Policji zwiększono § 31 a zmniejszono § 41 o kwotę 472,-zł. 93 Bezpieczeństwo publiczne
- Komenda Powiatowa Policji zwiększono § 12,35,41,42 a zmniejszono § 15,21,31 :"-" o kwotę 19.776,-zł.
Ponadto dokonano przesunięć na wniosek Głównego Księgowego Starostwa i dokonano przeniesień w następujących działach:
86 Opieka społeczna .
- Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie rozdział 8614 zwiększono § 31 a zmniejszono § 41, 42 o kwotę 664,- zł.
91 Administracja państwowa i samorządowa
- Starostwo Powiatowe rozdział 9143 zwiększono § 28,31,37 a zmniejszono § 35, 36, 41,42 oraz
- Rady Powiatów rozdział 9152 zwiększono § 31,36 a zmniejszono § 25 o łączną kwotę 13.232,- zł.


Wicestarosta
Marian Światkowski.