BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 303810

Data: 2 lutego 2000 r.
Nr uchwały: 62/2000
Dotyczy: przekazania jednostkom organizacyjnym powiatu uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków.
Uchwała nr 62/2000
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 2 lutego 2000 r.

w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym powiatu uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków.

Na podstawie Art. 128 ust. 2, pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( D.U. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami ),Art. 32 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym ( Dz.U m 91 poz.578 z późniejszymi zmianami) oraz § 6 uchwały Nr XII/68/99 Rady Powiatu z dnia 22 grudnia w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2000,

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Upoważnia się jednostki organizacyjne powiatu do dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetowych w ramach danego rozdziału między paragrafami z wyłączeniem §11 klasyfikacji budżetowej.

§2


Kierownicy jednostek organizacyjnych dokonujący przeniesień planowanych wydatków na podstawie przyznanych uprawnień, o wprowadzonych zmianach w planach finansowych jednostki niezwłocznie informują Zarząd Powiatu w formie określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§3


Ustala się, ze ostateczny termin dokonywania przeniesień, o których mowa w §l niniejszej uchwały, upływa na dwa tygodnie przed końcem okresu, za który sporządza się sprawozdania z wykonania wydatków.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.


Przewodniczący Zarządu Powiatu
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Uchwałę podejmuje się w związku z licznymi wnioskami zainteresowanych jednostek oraz sugestią Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Inowrocławiu. Jej wprowadzenie uprości procedury dokonywania zmian w planach budżetowych jednostki.


Starosta
Leonard Maciejewski