BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 303803

Data: 2 lutego 2000 r.
Nr uchwały: 63/2000
Dotyczy: zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na rok 2000.
Uchwała nr 63/2000
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 2 lutego 2000 r.


w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na rok 2000.

Na podstawie Art. 32 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz.578 z późniejszymi zmianami), Art. 128 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Dokonuje się przesunięcia wydatków między działami w budżecie powiatu poprzez:
1. zmniejszenie wydatków w dziale 97 "Rozliczenia różne",
rozdziale 9718 "Rezerwy ogólne i celowe", § 81 " o kwotę - 46000,- zł,
2. zwiększenie wydatków w dziale 79 "Oświata i wychowanie" o kwotę - 46 000,- zł .

§2


Informację o zmianach w planie wydatków budżetowym na 2000 rok z wyszczególnieniem rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

§4


Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.


Przewodniczący Zarządu Powiatu
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Niedobór środków w tegorocznym budżecie powiatu, przeznaczonych na finansowanie kosztów remontów bieżących w placówkach oświatowo - wychowawczych nie pozwala na przeprowadzenie niezbędnych prac w Bursie Szkolnej Nr l w Inowrocławiu w związku z przejęciem przez tę placówkę zadań Internatu I Liceum Ogólnokształcącego. W celu zwiększenie możliwości płatniczych wspomnianej jednostki, Zarząd Powiatu wnosi o przeznaczenie na ten cel części posiadanej w budżecie rezerwy.
Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Finansów.


Starosta
Leonard Maciejewski