BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304324

Data: 2 lutego 2000 r.
Nr uchwały: 65/2000
Dotyczy: zmian w budżecie powiatu oraz układu wykonawczego budżetu powiatu na rok 2000.
Uchwała nr 65/2000
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 2 lutego 2000 r.


w sprawie zmian w budżecie powiatu oraz układu wykonawczego budżetu powiatu na rok 2000.

Na podstawie Art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami) oraz §6 uchwały Nr XII/68/99 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2000, oraz §1, §2, uchwały Zarządu Powiatu z dnia 2 lutego 2000 w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym powiatu uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków,

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


1. W dziale 91 rozdziale 9143" Starostwa powiatowe" § 49 - "Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień." dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 287.225,- zł na sfinansowanie kosztów zadań powierzonych w gminach Powiatu Inowrocławskiego i zmniejszyć plan wydatków następujących paragrafów:
11- 206.749,-zł.
17- 16.074,- zł
31- 10.663,- zł
41- 39.842,- zł
42- 5.460,- zł
43- 8.437,- zł
Razem 287.225,- zł
2. W celu zapewnienia środków na zakup dokumentów komunikacyjnych Starostwa dokonano zmian w planie jednostki poprzez przesunięcie planowanych wydatków w łącznej kwocie 62.712,- zł.
3. Korekty wydatków wykazane w pkt 1 i 2 niniejszej uchwały nie wpływają na zmiany wysokości budżetu. Ich wpływ na zmianę struktury wydatków w budżecie powiatu na 2000 rok obrazuje załącznik nr 1.

§2


Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Budżetu i Finansów Rady Powiatu Inowrocławskiego.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Zarządu Powiatu
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


1. Wykazane w uchwale zarządu Powiatu przeniesienia między paragrafami wynikają z konieczności wydzielenia środków na pokrywanie kosztów zadań powierzonych, które realizowane są w poszczególnych gminach powiatu inowrocławskiego na mocy zawartych porozumień. Szczegółową informację o wysokości kwot na finansowanie kosztów ( w układzie rodzajowym dla poszczególnych jednostek) zawiera załączona tabela.
2. Zmiany wprowadzone w Starostwie Powiatowym (rozdział 9143 ) wynikają z konieczności zwiększenia środków na zakup tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu i pozwoleń czasowych co wynika z pisma Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej nr Ts.ZB-024-6/99.


Starosta
Leonard Maciejewski