BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304329

Data: 16 lutego 2000 r.
Nr uchwały: 68/2000
Dotyczy: zmian w budżecie powiatu na 2000 r.
Uchwała nr 68/2000
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 16 lutego 2000 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2000 r.

Na podstawie Art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym / Art. 128 ust. 1 i 2 z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami / oraz § 1 Uchwały Nr XII/68/99 Rady Powiatu z 22.12.99r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2000 r. oraz art. 19 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 13 paździemika 1998 r o przepisach wprowadzających ustawy reformujące administrację publiczną / Dz. U. 133 poz. 872/

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


W wyniku wprowadzenia przez Wojewodę Kujawsko- Pomorskiego dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i własnej powiatowych urzędów pracy dokonuje zmian w budżecie powiatu poprzez:
1. Zwiększenie planu dochodów w dziale 91 rozdział 9134 Powiatowe urzędy pracy o kwotę 1.825.600,- zł.
2. Zwiększenie planu wydatków w dziale 91 rozdział 9134 Powiatowe urzędy pracy o kwotę 1.825.600,- zł.

§2


Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Budżetu i Finansów.

§3


Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Przewodniczący Zarządu Powiatu
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


W związku z przejęciem z dniem 1 stycznia 2000 r. na podstawie Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o przepisach wprowadzających ustawy reformujące administrację publiczną - Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu przez Starostwo Powiatowe oraz na podstawie zawiadomienia Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy i otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i własnych powiatowych urzędów pracy, Zarząd Powiatu dokonał zwiększenia dochodów i wydatków w rozdziale 9134 o kwotę 1.825.600,- zł.


Starosta
Leonard Maciejewski