BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 315682

Data: 15 marca 2000 r.
Nr uchwały: 71/2000
Dotyczy: przyjęcia informacji dotyczącej przeniesienia planowanych wydatków budżetowych.
Uchwała nr 71/2000
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 15 marca 2000 r.


w sprawie przyjęcia informacji dotyczącej przeniesienia planowanych wydatków budżetowych.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późniejszymi zmianami, art. 128 ust. 3 z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych 1 Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami/ oraz Uchwały Nr 62/2000 Zarządu Powiatu z dnia 2 lutego 2000r. w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w związku z § 6 Uchwały Nr XII/68/99 Rady Powiatu z 22 grudnia 1999r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2000 r.

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Przyjąć informację Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu dotyczącą dokonania przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w dziale 79 Oświata i wychowanie- zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do Uchwały.

§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Zarządu Powiatu
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


1. W związku z decyzją Dyrektora Bursy Szkolnictwa Zawodowego w Inowrocławiu dokonano zmniejszenia § 17 Dodatkowe wynagrodzenie roczne a zwiększono § 31 Materiały i wyposażenie o kwotę 3 416,- zł. Zmiana podyktowana jest koniecznością zwiększenia środków na zakup koksu.
2. W związku z decyzją Dyrektora Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Gniewkowie dokonano zmniejszenia § 31 a zwiększono § 28 o kwotę 150,- zł. Zmianę dokonano w celu zabezpieczenia wydatków związanych z podróżami służbowymi.
3. W związku z decyzją Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych w Inowrocławiu uzupełniono brak planu § 37 Usługi materialne a zmniejszono § 35 Energie o kwotę 700,- zł.
4. W związku z decyzją Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowrocławiu dokonano zmniejszenia § 36 Usługi materialne a zwiększono § 37 Usługi niematerialne o kwotę 420,- zł. Zmiana została podyktowana koniecznością zabezpieczenia wydatków związanych z prowizjami i opłatami bankowymi.


Starosta
Leonard Maciejewski