BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 316769

Data: 29 marca 2000 r.
Nr uchwały: 96/2000
Dotyczy: zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2000 rok.
Uchwała Nr 96/2000
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 marca 2000 r.

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2000 rok.

Na podstawie Art.32 ust. 2 pkt. 4 oraz Art.56 ust. 1 pkt. 2 i 3, ust. 2 pkt.4 i 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 z późniejszymi zmianami)w związku art. 128 ust l pkt. l i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami )po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów,

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


W uchwale nr XII/ 68/99 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2000 rok, wprowadza się następujące zmian):
w §1:
- w pkt. 1 "Dochody" kwotę 82249222,- zł zastępuje się kwotą 83 968 943,- zł, wyrazy w tym: dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
- 19 989 400,- zł" zastępuje się wyrazami "w tym dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 21 544 1001- zł. " oraz wyrazy" dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej l 470000,- zł", zastępuje się wyrazami " dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2 000 000,- zł",
Zmiany w planie dochodów obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- w pkt. 2 "Wydatki" kwotę 82249222,- zł zastępuje się kwotą 82233 922,- zł. Zmiany w planie wydatków obrazuje załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

§3


Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.


Przewodniczący Zarządu Powiatu
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Konieczność podjęcia niniejszej uchwały zmieniającej budżet na 2000 rok wynika z następujących przesłanek:
1. Starostwo Powiatowe otrzymało z Ministerstwa Finansów w dniu 17 lutego 2000 r. pismo nr ST 4-440-111/2000 w którym Minister Finansów określił ostateczne wysokości przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnych i udział z tyto podatku dochodowego od osób fizycznych na 2000 rok, w którym:
zmniejszył
- udział z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 30 217,- zł - część wyrównawczą subwencji ogólnej dla powiatu o kwotę 47461,- zł,
oraz zwiększył
- część oświatową subwencji ogólnej o kwotę l 775 144,- zł - część drogową subwencji ogólnej o kwotę 37555,- zł.
Zachodzi więc konieczność dokonania zmian o wyżej podane kwoty po stronie dochodów i wydatków.
2. Starostwo Powiatowe otrzymało z Wydziału Finansowego Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z dnia 23 lutego 2000 r pismo F.I- 3013/W/1/2000 o wielkości ostatecznych kwot dotacji wynikającej z układu wykonawczego budżetu zawartego w części 85/04 Ustawy budżetowej na 2000 rok. Ustalono, że w stosunku do projektu budżetu opracowanego przez Ministra Finansów zmiany dotyczą:
- dział 31 rozdział 3992 § 92 zwiększenie dotacji o kwotę 65 000,- zł
- dział 74 rozdział 7551 § 92 zwiększenie dotacji o kwotę l 000,- zł
- dział 74 rozdział 7552 § 92 5 000,- zł
- dział 79 rozdział 8011 § 95 zwiększenie dotacji o kwotę 55000,- zł
- dział 85 rozdział 8524 § 07 zwiększenie dotacji o kwotę 530 OOO,-zł
- dział 86 rozdział 8611 § 94 zmniejszenie dotacji o kwotę 769500,- zł
8617 § 92 l 000,- zł 8619
§ 92 55000,- zł
- dział 91 rozdział 9120 § 92 zwiększenie dotacji o kwotę 32000,- zł 9134
§ 92 585 193,- zł 9134
§ 94 zmniejszenie dotacji o kwotę 635 993,- zł
- dział 93 rozdział 9313 § 92 zwiększenie dotacji o kwotę 61 000,- zł Zmniejszenie dotacji w dziale 86 w tak dużej wysokości uniemożliwiłoby prowadzenie normalnej działalności w Domach Pomocy Społecznej. Zachodzi więc konieczność dokonania przesunięcia brakującej kwoty 769 500,- zł z rezerwy budżetowej Starostwa i dokonania zmian zarówno planowanych dochodów, jak i wydatków budżetowych.
3. Wydział Polityki Społecznej Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy pismem znak PS.II.07170-2/00 z dnia 21.02.2000 r. poinformował, ze przyznana dotacja na inwestycje dla działu 86 rozdział 8611 Domy pomocy Społecznej została podzielona w następujący sposób:
- Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie n/Gopłem § 72 w wysokości 100 000,- zł
- Dom pomocy Społecznej w Warzynie § 72 w wysokości 200 000,- zł


Starosta
Leonard Maciejewski