BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304046

Data: 29 marca 2000 r.
Nr uchwały: 97/2000
Dotyczy: przyjęcia informacji dotyczącej przeniesienia planowanych wydatków budżetowych.
Uchwała nr 97/2000
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 marca 2000 r.


w sprawie przyjęcia informacji dotyczącej przeniesienia planowanych wydatków budżetowych.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo- rządzie powiatowym /Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późniejszymi zmianami, art. 128 ust. 3 z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami / oraz Uchwały Nr 62/2000 Zarządu Powiatu z dnia 2 lutego 2000r. w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w związku z § 6 Uchwały Nr XII/68/99 Rady Powiatu z 22 grudnia 1999r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2000 r.

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Przyjąć informację Dyrektorów Domów Pomocy Społecznej, Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych i Komendanta Powiatowego Policji, dotyczącą dokonanych przeniesień planowanych wydatków budżetowych zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do Uchwały.

§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Zarządu Powiatu
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


1. W związku z decyzją Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu dokonano zmniejszenia § 36 a zwiększenia § 11,41,42 o kwotę 22 030,- zł. Zmiana podyktowana jest zabezpieczeniem funduszu płac i pochodnych w związku ze zwiększeniem zatrudnienia o 1 osobę od 04.01.2000r.
2. W związku z decyzją Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku dokonano zmniejszenia § 31 a zwiększenia § 37 o kwotę 4000,- zł. Decyzja podyktowana została koniecznością zabezpieczenia wydatków za dozór techniczny, przeglądy techniczne pojazdów oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników jednostki.
3. W związku z decyzją Dyrektora Domu Pomocy w Kołudzie Małej dokonano zmniejszenia § 21 a zwiększenia § 28 o kwotę 1500,- zł. Zwiększenie wydatków w podróżach służbowych spowodowane zostało zawarciem umowy na używanie samo- chodu prywatnego do celów służbowych oraz wyjazdów związanych z uaktualnieniem uprawnień kwalifikacyjnych.
4. W związku z decyzją Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Warzynie dokonano zmniejszenia § 31, 32 a zwiększono §36 o kwotę 28 800,- zł. Zwiększenie podyktowane zostało zabezpieczeniem środków w związku z kilkakrotną awarią w kotłowni oraz oczyszczalni oraz wymianą głównego wyłącznika prądu w agregacie.
5. W związku z decyzją Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu dokonano zmniejszenia § 21, 32, 33, 67 a zwiększono § 25, 28, 31, 36, 37, 41, 42 o kwotę 171 000,- zł. Dokonane zmiany odzwierciedlają aktualne potrzeby jednostki.


Starosta
Leonard Maciejewski