BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 315706

Data: 29 marca 2000 r.
Nr uchwały: 101/2000
Dotyczy: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 1999 rok.
Uchwała nr 101/2000
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 29 marca 2000 r.


w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 1999 rok.

Na podstawie przepisów Art. 136 ust. 1. ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami) oraz Art. 32, ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U nr 91,poz 578 z późniejszymi zmianami)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Przedstawić Radzie Powiatu w Inowrocławskiego sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego w 1999 r. zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetów tej jednostki samorządu terytorialnego, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie, o którym mowa w §1, w celu zaopiniowania wykonania budżetu oraz sporządzenia wniosku do Rady Powiatu Inowrocławskiego o udzielenie bądź nieudzielanie absolutorium.

§3


Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Przewodniczący Zarządu Powiatu
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Sporządzając sprawozdanie z wykonania budżetu w 1999 roku, jednostka nasza spełnia wymogi przepisu Art. 136 ustawy o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 155, poz 1014 z późniejszymi zmianami). Sprawozdanie, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały zostanie przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy a także Komisji Rewizyjnej, która opiniuje wykonanie budżetu i występuje z wnioskiem do Rady Powiatu o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu. Wniosek ten podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy. Rada Powiatu w Inowrocławiu rozpatrzy sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za miniony rok w terminie do 30 kwietnia br.


Starosta
Leonard Maciejewski