BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 315700

Data: 29 marca 2000 r.
Nr uchwały: 102/2000
Dotyczy: wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi przebiegającej ul. Bisk. A. Laubitza do kategorii dróg gminnych miasta Inowrocławia.
Uchwała nr 102/2000
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 29 marca 2000 r.


w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi przebiegającej ul. Bisk. A. Laubitza do kategorii dróg gminnych miasta Inowrocławia.

Na podstawie art. 7 ust. 2 i art. 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 poz. 60 z późn. zm.) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Zaopiniować negatywnie zaliczenie do kategorii dróg gminnych drogi przebiegającej ulicą Bisk. A. Laubitza w Inowrocławiu.

§2


Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.


Przewodniczący Zarządu Powiatu
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 poz. 60 z późn. zm.). droga przebiegająca ul. Bisk. A. Laubitza jest drogą łączącą dwie drogi krajowe nr 25 i 52 oraz biegnie na przedłużeniu drogi wojewódzkiej nr 252. W związku z takim stanem rzeczy nie może być ona zaklasyfikowana do kategorii dróg lokalnych. Zarząd Powiatu w Inowrocławiu stoi na stanowisku, że powyższa droga jest niezbędną dla komunikacji publicznej i zaliczenie jej do odpowiedniej kategorii może nastąpić tylko w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw transportu. Nasze stanowisko jest zgodne z treścią zawartą w piśmie znak KD- 7040-5/2000 przesłanym do Was w dniu 28.02.2000 r.


Starosta
Leonard Maciejewski