BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 316751

Data: 19 kwietnia 2000 r.
Nr uchwały: 103/2000
Dotyczy: zmiany Uchwały Nr 44/99 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 6 października 1999 roku w sprawie Regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora domu pomocy społecznej prowadzonego przez Powiat Inowrocławski oraz regulaminu prac komisji konkursowej.
Uchwała nr 103/2000
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 19 kwietnia 2000 r.


w sprawie zmiany Uchwały Nr 44/99 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 6 października 1999 roku w sprawie Regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora domu pomocy społecznej prowadzonego przez Powiat Inowrocławski oraz regulaminu prac komisji konkursowej.

Na podstawie art.32 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz.578 z późn. zmianami) oraz art. 5 l a ust. ustawy z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64 z 1998 roku, poz.414 z późn. zmianami)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


1. Dokonać zmiany Regulaminu Konkursu na dyrektora domu pomocy społecznej przez Powiat Inowrocławski oraz regulaminu prac komisji konkursowej, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/99 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 6 października 1999 w sprawie Regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora domu pomocy społecznej prowadzonego przez Powiat Inowrocławski oraz regulaminu prac komisji konkursowej w następujący sposób:
a) pkt 4 Rozdziału I Regulaminu, o którym mowa w ust. 1 otrzymuje brzmienie: Do udziału w konkursie dopuszcza się kandydatów, którzy spełniają następujące warunki:
- posiadają wykształcenie wyższe,
- posiadają co najmniej 5 letni staż pracy w tym co najmniej 3 lata w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,
- posiadają specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej,
- są niekarani,
- oznaczają się dobrym stanem zdrowia.
b) Dokonać skreślenia pkt 5 Rozdziału I Regulaminu.
c) pkt 6 Rozdziału I Regulaminu otrzymuje oznaczenie pkt 5 i otrzymuje następujące brzmienie: Zgłoszenie organizatorowi konkursu udziału w konkursie następuje w formie pisemnej.
Do podania kandydat załącza następujące dokumenty:
- życiorys,
- oryginał lub potwierdzony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
- oryginał lub potwierdzony odpis dyplomu ukończenia specjalizacji w zakresie organizacji pomocy społecznej,
- świadectwa pracy lub zaświadczenia o dotychczasowym stażu pracy,
- świadectwa pracy lub zaświadczenia potwierdzające wymagany staż pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,
- zaświadczenie lekarskie o zdolności do pełnienia funkcji kierowniczej,
- aktualne zaświadczenie o niekaralności,
- świadectwa potwierdzające ukończenie kursów doskonalących, studiów podyplomowych
lub posiadanie dodatkowych kwalifikacji przydatnych na stanowisku dyrektora domu pomocy społecznej.
d) Dotychczasowy pkt 7 Rozdziału I Cel konkursu i tryb zgłaszania kandydatów Regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora domu pomocy społecznej prowadzonego przez Powiat Inowrocławski oraz regulaminu prac komisji konkursowej, otrzymuje oznaczenie p 6.

§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Zarządu Powiatu
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


W dniu 22 marca 2000 roku w Dzienniku Ustaw nr 19, poz. 238 opublikowana została zmiana ustawy z dnia 18 lutego 2000 roku o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zmiana ta dotyczy między innymi wymogów stawianych osobom kierującym jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej. Zgodnie ze art.51 a cytowanej ustawy osoba kierująca jednostką organizacyjną pomocy społecznej, a taką jednostką jest dom pomocy społecznej, musi posiadać trzy letni staż pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz legitymować się dyplomem ukończenia specjalizacji w zakresie organizacji pomocy społecznej.
Powyższa zmiana ustawy o pomocy społecznej powoduje konieczność zmiany Regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora domu pomocy społecznej prowadzonego przez Powiat Inowrocławski oraz regulaminu prac komisji konkursowej, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr 44/99 Zarządu Powiatu z dnia 6 października 1999 roku w sprawie regulaminu konkursu na dyrektora domu pomocy społecznej prowadzonego przez Powiat Inowrocławski oraz regulaminu prac komisji konkursowej Zmiany te dotyczą wymagań stawianych kandydatom na dyrektora domu pomocy społecznej oraz dokumentów, jakie kandydaci przystępujący do konkursu są zobowiązani przedstawić, określonych w Rozdziale I Regulaminu - Cel konkursu i tryb zgłaszania kandydatów.
Mając na względzie sprzeczność pomiędzy dotychczasowymi zapisami Regulaminu a przepisami obowiązującym od dnia 1 stycznia ( ustawa weszła w życie z mocą od 1 stycznia 2000 roku) uważam za zasadne podjęcie przez Zarząd Powiatu w Inowrocławiu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora domu pomocy społecznej prowadzonego przez Powiat Inowrocławski oraz Regulaminu komisji konkursowej.


Starosta
Leonard Maciejewski