BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 303817

Data: 19 kwietnia 2000 r.
Nr uchwały: 104/2000
Dotyczy: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku.
Uchwała Nr 104/2000
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 19 kwietnia 2000 r.


w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku.

Na podstawie art.32 ust.2pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U Nr 91, poz.578 z późn. zmianami) oraz Uchwały Nr 44 / 99 Zarządu. Powiatu w Inowrocławiu z dnia 6 października 1999 roku w sprawie Regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora domu pomocy społecznej prowadzonego przez Powiat Inowrocławski oraz regulaminu prac komisji konkursowej

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


1.Ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku.
2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Zarządu Powiatu
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


W związku z rozwiązaniem umowy o prace z dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Tamówku Panią Bożeną Degler - Łaniewską , które nastąpiło z dniem 1 lutego 2000 r. konieczne jest powołanie nowego dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku. Zgodnie z Uchwałą nr 44 / 99 Zarządu Powiatu w' Inowrocławiu z dnia 6 października 19999 roku w sprawie Regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora domu pomocy społecznej prowadzonego przez Powiat Inowrocławski oraz regulaminu prac komisji konkursowej kandydat na dyrektora domu pomocy społecznej wyłaniany jest w drodze konkursu ogłaszanego przez Zarząd Powiatu w Inowrocławiu. Z tego też względu uważam za zasadne podjęcie' przez Zarząd Powiatu uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku.


Starosta
Leonard Maciejewski