BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 303813

Data: 19 kwietnia 2000 r.
Nr uchwały: 105/2000
Dotyczy: przyjęcia informacji dotyczącej przeniesienia planowanych wydatków budżetowych.
Uchwała nr 105/2000
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 19 kwietnia 2000 r.

w sprawie przyjęcia informacji dotyczącej przeniesienia planowanych wydatków budżetowych.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późniejszymi zmianami) art. 128 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr 62/2000 Zarządu Powiatu z dnia 2 lutego 2000r. w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w związku z § 6 Uchwały Nr XII/68/99 Rady Powiatu z 22 grudnia 1999 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2000 r.

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Na podstawie decyzji Dyrektora Domu Dziecka w Inowrocławiu dotyczącej przeniesień planowanych wydatków budżetowych, dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do Uchwały.

§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3


Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.


Przewodniczący Zarządu Powiatu
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


W związku z decyzją Dyrektora Domu Dziecka w Inowrocławiu dokonano zmniejszenia § 40 Różne opłaty i składki a zwiększono § 67 Podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 3 612,- zł. Zmiana podyktowana jest korektą mylnie zakwalifikowanych wydatków w planie jednostki na rok 2000.


Starosta
Leonard Maciejewski