BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 303806

Data: 19 kwietnia 2000 r.
Nr uchwały: 106/2000
Dotyczy: przyjęcia informacji dotyczącej przeniesienia planowanych wydatków budżetowych.
Uchwała nr 106/2000
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 19 kwietnia 2000 r.


w sprawie przyjęcia informacji dotyczącej przeniesienia planowanych wydatków budżetowych.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo- rządzie powiatowym (/Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późniejszymi zmianami) art. 128 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr 62/2000 Zarządu Powiatu z dnia 2 lutego 2000r. w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w związku z § 6 Uchwały Nr XII/68/99 Rady Powiatu z 22 grudnia 1999 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2000 r.

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Na podstawie decyzji Dyrektora Domu Dziecka w Orłowie i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dotyczących przeniesień planowanych wydatków budżetowych, dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do Uchwały.

§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3


Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.


Przewodniczący Zarządu Powiatu
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


1. W związku z decyzją Dyrektora Domu Dziecka w Orłowie dokonano zmniejszenia § 40 Różne opłaty i składki a zwiększono § 25, 28, 36 o kwotę 3 200,- zł.
Zmiana podyktowana jest korektą mylnie zaplanowanych wydatków w planie jednostki na rok 2 000 i nie zabezpieczenie wydatków na dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, delegacje służbowe oraz opłat za energie.
2. W związku z decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dokonano przeniesień zmniejszając § 31 Materiały i wyposażenie a zwiększając § 37 na wydatki związane z wykonywaniem prac w ramach umów zlecenia.


Starosta
Leonard Maciejewski