BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 317054

Data: 17 maja 2000 r.
Nr uchwały: 107/2000
Dotyczy: przeniesienia planowanych wydatków budżetowych.
Uchwała nr 107/2000
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 17 maja 2000 r.


w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późniejszymi zmianami) art. 128 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr 62/2000 Zarządu Powiatu z dnia 2 lutego 2000r. w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w związku z § 6 Uchwały Nr XII/68/99 Rady Powiatu z 22 grudnia 1999 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2000 r.

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Na podstawie decyzji Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie i Naczelnika Wydziału Finansowego dotyczących przeniesień planowanych wydatków budżetowych, dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do Uchwały.

§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3


Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.


Przewodniczący Zarządu Powiatu
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


1. W związku z decyzją Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie dokonano zmniejszenia § 31 a zwiększono § 28 o kwotę 2500,- zł.
Zmiana podyktowana jest koniecznością zabezpieczenia kosztów dojazdu lekarza psychiatry, który sprawuje opiekę lekarską nad podopiecznymi.
2. W związku z decyzją Naczelnika Wydziału Finansowego dokonano przeniesień zmniejszając § 25 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych a zwiększając § 37
Usługi niematerialne o kwotę 1 310 ,- zł. Powyższa decyzja podyktowana została koniecznością zabezpieczenia zwiększonych kosztów związanych z przygotowaniem lokalu dla Komisji Poborowej.


Starosta
Leonard Maciejewski