BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304104

Data: 24 maja 2000 r.
Nr uchwały: 109/2000
Dotyczy: zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na rok 2000.
Uchwała nr 109/2000
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 24 maja 2000 r.


w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na rok 2000.

Na podstawie Art. 32 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr;91 poz.578 z późniejszymi zmianami) . Art. 116 ust. 5 i Art. 128 ust.l oraz 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami) jak również na podstawie Uchwały Nr 62/2000 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 2 lutego 2000 roku w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Dokonać zmian w strukturze planów budżetowych poszczególnych jednostek, poprzez prze- sunięcia planowanych wydatków między paragrafami zgodnie z decyzjami kierowników zainteresowanych jednostek.

§2


Dokonać zmniejszenia planowanej kwoty rezerwy ogólnej i celowej na łączną sumę 304.134,- zł i przeznaczyć ją na zwiększenie wydatków w dziale 79 .,Oświata i wychowanie " oraz 86 "Opieka społeczna".

§3


Informację w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, o zmianach w planie wydatków określonych w § 1 i § 2 niniejszej uchwały, zawiera załącznik nr 1.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

§5


Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.


Przewodniczący Zarządu Powiatu
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


1. W związku z decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii w Inowrocławiu zmniejszono §11 i §17, a zwiększono § 16 o kwotę 137.942,- zł.
Utworzenie poz. "Wynagrodzenia osobowe pracowników służby cywilnej "jest zgodne z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29.10.1999 r / Dz. U. Nr. 89/
2. Korygując budżet Zespołu Szkół Chemicznych i Elektronicznych w Inowrocławiu dokonano zmniejszenia w rozdziale 8011 § 17 , a zwiększenia w rozdziale 7921 § 17 w kwocie 6.345,- zł. Powyższe spowodowane zostało błędnym planowaniem.
3. Konieczność wypłacenia odszkodowania z tyto wypadku przy pracy, brak środków na usługi związane z konserwacją kotłowni i na usługi telekomunikacyjne, opłaty bankowe, ubezpieczenie AC i OC oraz korekta odpisu na fundusz świadczeń socjalnych spowodowała, że w Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku dokonano zmniejszenia § 31, a zwiększenia § 21, § 36, § 37, § 40 oraz § 43 o kwotę 12.700,- zł.
4. Dyrektorzy Domów Dziecka w Jaksicach i w Inowrocławiu dokonali zmniejszenia planowanych wydatków w § 17, § 22, § 32, § 37, a zwiększenia w § 28 i § 36 o kwotę 14.307,- zł. Korekty miały na celu zabezpieczenie środków na remonty i podróże służbowe.
5. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej dokonał zmniejszenia planu wydatków w § 25 i § 40 , a zwiększenia w § 21 o kwotę 67.900,- zł.
Powyższe spowodowane zostało koniecznością przeprowadzenia korekty związanej z zakwalifikowaniem wydatków dot. odszkodowań oraz pomocy mieszkaniowej.
6. W oparciu o rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29.10.1999 r. / Dz.U. nr 89/ Komendant Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu dokonał w dziale 91 rozdział 9139 zmniejszenia § 11, a zwiększenia §16 o kwotę 30.000,-zł.
W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wydatków z tyto pomocy mieszkaniowej
dla funkcjonariuszy Policji w rozdziale 9313 dokonał zmniejszenia poz. "Różne opłaty i składki", a zwiększenia pozycji "Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń".
Zgodnie z § 2 niniejszej uchwały dokonano uruchomienia rezerwy na łączną kwotę , 304.134,- zł., którą przeznaczono na:
- wypłatę odszkodowania z tyto uszczerbku na zdrowiu dla pracownika Starostwa (~ Powiatowego - 2000,- zł
- ufundowanie nagrody Starosty Inowrocławskiego na Turniej Rycerski w Golubiu Dobrzyniu - 450,- zł - usunięcie awarii w Zespole Szkół Budowlanych, Zespole Szkół Ekonomiczno - Handlowych i Zespole Szkół Rolniczych w Kobylnikach 24.100,- zł, rozbiórkę i naprawę boiska w Szkole Zawodowej nr-5 - 5.000,- zł, wypłatę odszkodowania z tyt uszczerbku na zdrowiu w I i III Liceum Ogólno- kształcącym oraz w Zespole Szkół Rolniczych w Kobylnikach - 6.776,- zł - obsługę monitoringu w Zespole Szkół Chemicznych i Elektronicznych 5.350,- zł
- organizację Festiwalu Młodzieżowych Orkiestr Dętych - 4.000,- zł
- zwiększenie etatu w Zespole Szkół Ekonomicznych - 12.464,- zł - zwiększenie § 25 z uwagi na konieczność wypłaty ekwiwalentu za mieszkanie w Zespole Szkół Rolniczych w Kościelcu - 1550,- zł
- zwiększenie niedoszacowanego budżetu Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku w takich pozycjach jak: delegacje służbowe, materiały i wyposażenie, wyżywienie, energia oraz usługi materialne i niematerialne - 200.000,-zł
- uzupełnienie braków w planie budżetowym wydatków płacowych w Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu - 6.637,- zł
- uzupełnienie braków w planie budżetowym wydatków płacowych w Domu Dziecka w Gniewkowie - 32.500,- zł
- utworzenie funduszu na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli domów dziecka - 3.307,- zł
Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Inowrocławiu dokonano zmniejszenia w rozdziałach 7912 § 11,7931 § 17,8041 § 17,8232 § 11, a zwiększenia w rozdziałach 7912 § 17,7931 § 11,8041 §11, 8232 § 17 o kwotę 13.432,- zł.
Powyższe spowodowane zostało nieprawidłowym planowaniem wydatków płacowych..
W związku z błędnym planowaniem Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku wystąpił z wnioskiem o dokonanie zmniejszenia w poz. "Dodatkowe wynagrodzenia roczne", a zwiększenia wynagrodzeń osobowych pracowników o kwotę 5.992,-zł.


Starosta
Leonard Maciejewski