BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304101

Data: 31 maja 2000 r.
Nr uchwały: 110/2000
Dotyczy: powołania Pana Dariusza Cykulskiego na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku.
Uchwała Nr 110/2000
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 31 maja 2000 r.

w sprawie powołania Pana Dariusza Cykulskiego na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 91, poz. 578, z późno zm. ), art. 47a ust. 5b ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 414, z późn. zm. ) oraz pkt 8 Rozdziału IV Regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora domu pomocy społecznej prowadzonego przez Powiat Inowrocławski oraz regulaminu prac komisji konkursowej stanowiącego załącznik do Uchwały nr 44/99 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 6 października 1999 r.

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Z dniem 1 lipca 2000 roku powołuje Pana Dariusza Cykulskiego na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Zarządu Powiatu
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


W związku z rozwiązaniem umowy o pracę z dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku Panią Bożeną Degler-Łaniewską ogłoszony został konkurs, którego celem było wyłonienie kandydata na to stanowisko. W wyniku postępowania konkursowego przeprowadzonego przez komisję konkursową powołaną przez Zarząd Powiatu wyłoniony został kandydat na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku Pan Dariusz Cykulski. Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z wnioskiem Przewodniczącego Komisji Konkursowej uznał za właściwe powołanie Pana Dariusz Cykulskiego na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku.


Starosta
Leonard Maciejewski