BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304094

Data: 21 czerwca 2000 r.
Nr uchwały: 111/2000
Dotyczy: dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2000.
Uchwała nr 111/2000
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 21 czerwca 2000 r.


w sprawie: dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2000.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późniejszymi zmianami), art. 128 ust. 1 pkt. 1 i ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr 62/2000 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 2 lutego 2000r. w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetowej Rady Powiatu w Inowrocławiu

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego, przyjętym uchwałą nr XII/68/99 Rady Powiatu z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie
uchwalenia budżetu powiatu na 2000 f. z poźn. zm., w ten sposób, iż §1 powołanej uchwały:
1) w pkt. 1 "Dochody" kwotę ,,83.999.943,-zł" zastępuje się kwotą,,84.223.366,- zł",
wyrazy " w tym: dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 21.575.100,-zł" zastępuje się wyrazami" w tym dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 21. 798.523,-zł"
2) w pkt.2 Wydatki" kwotę ,,84. 169.800,-zł" zastępuje się kwotą,,84.393.223,-zł"

§2


Dokonać zmian w planach budżetowych poszczególnych jednostek, poprzez przesunięcia planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z decyzjami kierowników zainteresowanych jednostek.

§3


Zmiany w planach wydatków określonych w §1 i §2 niniejszej uchwały, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, zawiera załącznik nr 1.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Przewodniczący Zarządu Powiatu
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


1. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 22.05.2000 r. pismo znak: F .1. 3013/W /5/2000 dokonano zmian układu wykonawczego budżetu poprzez zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 93 rozdziale 9318 o kwotę 234.423,- zł z przeznaczeniem na podwyżki uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, oraz zmniejszenie dochodów i wydatków w dziale 93 rozdziale 9313 o kwotę 11.000,- zł w związku z przejęciem opłat za dzierżawę łącz telefonicznych przez Komendę Wojewódzką Policji.
2. Konieczność szkolenia pracownika prowadzącego podatki oraz ZUS spowodowała, że w Domu Pomocy Społecznej w Kołudzie Małej dokonano zmniejszenia w § 36, a zwiększenia w § 37 o kwotę 600,- zł.


Starosta
Leonard Maciejewski