BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 316728

Data: 21 czerwca 2000 r.
Nr uchwały: 112/2000
Dotyczy: dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2000.
Uchwała nr 112/2000
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 21 czerwca 2000 r.


w sprawie: dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2000.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późniejszymi zmianami), art. 128 ust. 1 pkt.l i ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr 62/2000 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 2 lutego 2000r. w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków,
po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetowej Rady Powiatu w Inowrocławiu

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego, przyjętym uchwałą nr XII/68/99 Rady Powiatu z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2000 r. z późn. zm., w ten sposób, iż w §1 powołanej uchwały:
1) w pkt. 1 "Dochody" kwotę ,,84.223.366,-zł" zastępuje się kwotą,,85.577 .139,- zł", wyrazy" w tym: dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 21.798.523,-zł" zastępuje się wyrazami " w tym dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej -2l.818.523,-zł", wyrazy" dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej - 2.000.000,- zł" zastępuje się wyrazami "dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej - 3.296.000,- zł".
2) w pkt.2 "Wydatki" kwotę ,,84.393.223,-zł" zastępuje się kwotą,,85. 746.996,-zł" .

§2


Dokonać zmian w planach budżetowych poszczególnych jednostek, poprzez przesunięcia planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z decyzjami kierowników zainteresowanych jednostek.

§3


Zmiany w planach wydatków określonych w § 1 i § 2 niniejszej uchwały, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, zawiera załącznik nr 1 i nr 2.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Przewodniczący Zarządu Powiatu
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


1. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 13.06.2000 r. Nr F.I-3013/W/8/2000 dokonano zmian układu wykonawczego budżetu poprzez zwiększenie dochodów i wydatków
- w dziale 40 Rolnictwo, rozdziale 4013 Inspekcja Weterynaryjna o kwotę 20.000,- zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące. W ramach przyznanych środków wykonany zostanie remont instalacji c.o. w budynku inspektoratu.,
- w dziale 79 Oświata i wychowanie, rozdziale 8295 pozostała działalność o kwotę 28.330,-zł z przeznaczeniem na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników szkół i placówek zaliczanych do działu 79,
- w dziale 85 Ochrona Zdrowia, rozdziale 8524 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 1.266.000,-zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku,
- w dziale 86, rozdziale 8695 Pozostała działalność o kwotę 9.443,-zł z przeznaczeniem na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników szkół i placówek zaliczanych do działu 86.
2. Na podstawie porozumienia nr DOP - KSP/533/08/2000 z dnia 17.05.2000 r. zawartego pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej a Starostwem Powiatowym w Inowrocławiu, budżet powiatu zostaje zwiększony o otrzymaną dotację w wysokości 30.000,-zł. Środki te przeznaczone są na organizację XXVIII Ogólnopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych - Inowrocław 2000 i zwiększają dochody budżetowe Powiatu w Inowrocławiu w dziale 79 "Oświata i wychowanie" rozdział 8295 "Pozostała działalność" § 07 "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Po stronie wydatków, zgodnie z przeznaczeniem dotacji zwiększają wydatki w dziale 79, rozdziale 8295, § 37 w Młodzieżowym Domu Kultury w Inowrocławiu, jednostce bezpośrednio odpowiedzialnej za przygotowanie i przeprowadzenie imprezy.
3. Decyzją Dyrektora Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Gniewkowie dokonano przeniesienia planowanych wydatków poprzez zmniejszenie poz. "Materiały i wyposażenie", a zwiększenie poz.. "Usl. Materialne" o kwotę 1.400,-zl.. Powyższe spowodowane zostało mylnym planowaniem wydatków w tych paragrafach. 4. W związku z udziałem pracowników Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w szkoleniach, dokonano zwiększenia poz. "Usługi materialne", a zmniejszenia poz. "Materiały i wyposażenie" o kwotę 3.800,00 zł..
5. Korygując budżet Komisji Poborowych zmniejszono poz. "Materiały i wyposażenie" o kwotę 178,00 zł, a zwiększono poz. "Podróże służbowe krajowe" na wypłatę delegacji służbowych lekarzom biorącym udział w szkoleniu związanym z poborem wojskowym.
6. Dyrektorzy Domów Dziecka w Jaksicach i Orłowie dokonali zwiększenia poz. "Materiały i wyposażenie" oraz "Usługi materialne", a zmniejszenia wydatków na środki żywności, energię, usługi niematerialne oraz różne opłaty i składki o łączną kwotę 32.500,- zł. Powyższe spowodowane zostało błędnym planowaniem.
7. Nie zabezpieczenie w planie wydatków I Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu środków w kwocie 1.193,-zł na ubezpieczenie monitoringu telewizyjnego spowodowało podjęcie decyzji o zmniejszeniu poz."Energia", a zwiększeniu poz. "Różne opłaty i składki".
8. W związku z decyzją z dnia z dnia 17.03.1999 r. znak:5/99 Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu należy przeprowadzić remont dróg ewakuacyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Kołudzie Małej polegający na usunięciu z nich łatwozapalnych materiałów /boazerii i wykładzin podłogowych/. W tej sytuacji Dyrektor DPS podjął decyzję o zwiększeniu środków na usługi materialne o kwotę 8000,-zł, a zmniejszeniu środków na materiały i wyposażenie.
9. Dyrektorzy Domów Pomocy Społecznej w Parchaniu i Warzynie dokonali zmniejszenia planowanych wydatków w poz. "Materiały i wyposażenie" oraz "Środki żywności", a zwiększenia poz. "Energia" i "Usługi materialne" o łączną kwotę 19.000,-zł. Korekty miały na celu zabezpieczenie środków na energię, konserwację i naprawę sprzętu oraz wywóz śmieci i nieczystości.
1O. W związku 'z decyzją Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie dokonano zmniejszenia § 31, § 43 , a zwiększono § 21, 28, 32,35,36 o kwotę 39.300,-zl. Dokonane zmiany odzwierciedlają aktualne potrzeby jednostki.
11. Brak środków na usługi w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kościelcu spowodował podjęcie decyzji o zmniejszeniu poz. "Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń", a zwiększeniu o kwotę 5.000,-zł poz. "Usługi materialne".
12. Korygując budżet Powiatowego Inspektoratu Weterynarii dokonano zmniejszenia poz. "Podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego", a zwiększenia poz. "Materiały i wyposażenie" o kwotę 1.320,-zł, co spowodowane zostało głównie wzrostem cen na olej opałowy do centralnego ogrzewania.


Starosta
Leonard Maciejewski