BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304309

Data: 28 czerwca 2000 r.
Nr uchwały: 113/2000
Dotyczy: dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2000.
Uchwała nr 113/2000
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 28 czerwca 2000 r.


w sprawie: dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2000.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późniejszymi zmianami), art. 128 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami),
po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetowej Rady Powiatu w Inowrocławiu

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego, przyjętym uchwałą m XI1/68/99 Rady Powiatu z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2000 r. z późn. zm., w ten sposób, iż w § 1 powołanej uchwały:
1) w pkt. 1 "Dochody" kwotę ,,85.677. 139,-zł" zastępuje się kwotą,,85.853.391,- zł",
2) w pkt.2 "Wydatki" kwotę ,,85.846.996,-zł" zastępuje się kwotą ,,86.023. 788,-zł"

§2


Zmiany w planach dochodów i wydatków określonych w §1, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, zawiera załącznik nr 1.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Przewodniczący Zarządu Powiatu
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


1. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26.06.2000 r. Nr F.I-3013/W/I0/2000 dokonano zmian układu wykonawczego budżetu poprzez zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 93 Bezpieczeństwo publiczne rozdział 9313 Komendy Powiatowe Policji § 92 o kwotę 159.792,- zł z przeznaczeniem na selektywne podwyższenie dodatków służbowych dla funkcjonariuszy policji oraz ewentualne dofinansowanie rozpoczęcia wdrożenia z dniem 1.07. br motywacyjnego systemu płac w policji.
2. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 27.06.2000 r. Nr F.I-3013/W/ll/2000 dokonano zmian układu wykonawczego budżetu poprzez zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 79 Oświata i wychowanie rozdział 7912 Gimnazja § 94 o kwotę 17.000,- zł z przeznaczeniem na zadania bieżące w zakresie doposażenia Gimnazjum przy Zespole Szkół Specjalnych w Inowrocławiu.
3. Z uwagi na błędne zakwalifikowanie wydatków na zapomogi dla dzieci w rodzinach zastępczych dokonano przesunięcia kwoty 2.298.200,- zł z § 25 na § 22 w dziale 86, rozdziale 8622 - Rodziny zastępcze i własne.


Starosta
Leonard Maciejewski