BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 317032

Data: 2 sierpnia 2000 r.
Nr uchwały: 114/2000
Dotyczy: wyrażenia zgody na przyjęcie przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu darowizny aparatury medycznej w formie inkubatora zamkniętego C 450 firmy Air Shields od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Uchwała Nr 114/2000
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 2 sierpnia 2000 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu darowizny aparatury medycznej w formie inkubatora zamkniętego C 450 firmy Air Shields od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz. 578 z późno zm.) oraz pkt 1 i pkt 7 załącznika do Uchwały Nr XVIII /118 / 2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 czerwca 2000 roku w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania lub wynajęcia majątku trwałego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz dokonania przez ten Zakład zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Wyrazić zgodę na przyjęcie przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy darowizny aparatury medycznej w formie inkubatora zamkniętego C 450 firmy Air Shields, o wartości 23.031,13 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące trzydzieści jeden złotych 13/100), przeznaczonego dla oddziału noworodkowego Szpitala Powiatowego w Inowrocławiu.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Zarządu Powiatu
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


W dniu 24 lipca 2000 roku do Zarządu Powiatu w Inowrocławiu wpłynął wniosek Naczelnego Lekarza Szpitala Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej o wyrażenie zgody na przyjęcie przez tenże Zakład darowizny aparatury medycznej od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przedmiotem darowizny jest inkubator zamknięty firmy Air Shields o wartości 23.031,13 złotych. Inkubator ten przeznaczony jest dla oddziału noworodkowego Szpitala Powiatowego w Inowrocławiu. Wniosek spełnia wymogi formalne określone w załączniku do Uchwały Nr XVIII /108 /2000 z dnia 28 czerwca 2000 roku w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania lub wynajęcia majątku trwałego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz dokonywania przez ten Zakład zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego. Wartość darowizny nie przekracza kwoty 100.000 EURO, stąd też zgodnie z cytowaną uchwałą Rady Powiatu w Inowrocławiu wyrażenie zgody na przyjęcie wspomnianej darowizny przez SPZOZ w Inowrocławiu należy do właściwości Zarządu Powiatu.
Mając na względzie iż przyjęcie darowizny przyczyni się do poprawy opieki i lepszego monitorowania noworodków, a tym samym do podniesienia jakości usług świadczonych przez oddział noworodkowy Szpitala Powiatowego w Inowrocławiu uważam za zasadne wyrażenie zgody na przyjęcie przez SPZOZ w Inowrocławiu darowizny inkubatora zamkniętego C 450 i podjęcie przez Zarząd Powiatu stosownej uchwały.


Starosta
Leonard Maciejewski