BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304280

Data: 9 sierpnia 2000 r.
Nr uchwały: 116/2000
Dotyczy: wyrażenia zgody na zakup przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu aparatu USG z głowicami rektalną , sektorową 3,5 MHz oraz sektorową 5/7,5 MHz z prowadnicami do biposji stercza i nerek.
Uchwała nr 116/2000
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 9 sierpnia 2000 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zakup przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu aparatu USG z głowicami rektalną , sektorową 3,5 MHz oraz sektorową 5/7,5 MHz z prowadnicami do biposji stercza i nerek.

Na podstawie art3Zustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz.U Nr 91 , poz.578 z późn. zm. ) oraz pkt l i pkt.7 załącznika do Uchwały Nr XVIII / 118/2000 w Inowrocławiu z dnia 28 czerwca 2000 roku w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania lub wynajęcia majątku trwałego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz dokonywania przez ten Zakład zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Wyrazić zgodę na zakup przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu aparatu USG.z głowicami : rektalną, sektorową 3,5 MHZ oraz sektorową 5/7,5 MHZ z prowadnicami do biopsji stercza i nerek o wartości do 50 tysięcy złotych ( słownie pięćdziesiąt tysięcy złotych).

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Zarządu Powiatu
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


W dniu 2 sierpnia 2000 roku do zarządu Powiatu w Inowrocławiu wpłynął wniosek dyrektora Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu o wyrażenie zgody na zakup aparatu USG z głowicami: rektaIną sektorową 3,5 MHz oraz sektorową 5 / 7,5 MHz z prowadnicami do biopsji stercza i nerek o wartości 50 tys. złotych. Wniosek ten uzyskał akceptację Rady Społecznej PSZOZ w Inowrocławiu, która w dniu 31 lipca 2000 roku podjęła stosowną uchwałę.
Zgodnie z pkt. 7 Załącznika do Uchwały Nr XVIII / 118 /2000 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 28 czerwca 2000 roku w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawia1rla lub wynajęcia majątku trwałego Publicznego Specjalistycznego Zakładu. Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz dokonywania przez ten Zakład zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego wyrażenie zgody na zakup aparatury medycznej o wartości przekraczającej jednorazowo 3.000 BURO i nieprzekraczającej jednorazowo 100.000 EURO naIeży do Zarządu Powiatu w Inowrocławiu. Tak więc
wyrażenie zgody na zakup wymienionego wyżej aparatu USG należy do właściwości Zarządu Powiatu.
Wspomniany aparat USG jest niezbędny do realizacji programu profilaktycznego realizowanego przez oddział Urologii Szpitala Powiatowego w Inowrocławiu. Mając na uwadze znaczenie realizowanego programu dla poprawy zdrowotności mieszkańców Powiatu Inowrocławskiego uważam za zasadne wyrażenie zgody na zakup przez PSZOZ w Inowrocławiu aparatury medycznej określonej w niniejszej uchwale.


Starosta
Leonard Maciejewski