BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304076

Data: 23 sierpnia 2000 r.
Nr uchwały: 117/2000
Dotyczy: dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2000.
Uchwała nr 117/2000
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 23 sierpnia 2000 r.


w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2000.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późniejszymi zmianami), art. 116 ust.5, art. 128 ust. 1pkt. 1i 2 oraz ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr 62/2000 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 2 lutego 2000 r. w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków,
po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetowej Rady Powiatu w Inowrocławiu

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego, przyjętym uchwałą nr XII/68/99 Rady Powiatu z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2000 r. z późn. zm., w ten sposób, iż w § l powołanej uchwały:
1) w pkt. 1 "Dochody" kwotę ,,85.853.931,-zł" zastępuje się kwotą,,86.003.931,-zł"
2) w pkt. 2 "Wydatki" kwotę 86.023.788,-zł" zastępuję się kwotą ,,86.173. 788,-zł"

§2


Dokonać uruchomienia rezerwy celowej na sumę 67.900,-zł i przeznaczyć ją na zwiększenie wydatków w dziale 79 "Oświata i wychowanie"

§3


Dokonać zmian w planach budżetowych poszczególnych jednostek, poprzez przesunięcia planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z decyzjami kierowników zainteresowanych jednostek.

§4


Zmiany w planach dochodów i wydatków określonych w § §1, 2 i 3 niniejszej uchwały, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, zawiera załącznik nr 1.

§5


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


1. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 20 lipca 2000 r. Nr F.I-3013/W/14/2000 dokonano zmian układu wykonawczego budżetu poprzez zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 86 - Opieka społeczna, rozdział 8611 - Domy pomocy społecznej § 95 o kwotę 150.000,-zł , z przeznaczeniem na kontynuację i zakończenie trwających prac inwestycyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie.
2. Zgodnie z § 2 niniejszej uchwały dokonano uruchomienia rezerwy celowej na łączną kwotę 67.900,-zł, którą przeznaczono na:
- usunięcie awarii w II Liceum Ogólnokształcącym w Inowrocławiu, Liceum Ogólnokształcącym w Kruszwicy, Bursie Szkolnictwa Zawodowego w Inowrocławiu oraz Zespole Szkół Rolniczych w Kobylnikach - 40.000,- zł
- przygotowanie Bursy Szkolnictwa Zawodowego w Inowrocławiu do akcji letniej -. 5.000,- zł
- wypłatę odprawy pośmiertnej rodzinie zmarłego pracownika Bursy Szkolnej Nr 1 - 3.500,- zł
- remont dachu w Zespole Szkół Zawodowych w Kruszwicy - 10.000,- zł
- wykonanie projektu podłączenia Bursy Szkolnictwa Zawodowego do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej - 3.000,- zł
- uregulowanie opłaty za szkolenie uczniów - praktyczna nauka zawodu w Zasadniczej Szkole Specjalnej w Inowrocławiu - 6.250,- zł
- wypłatę stypendium socjalnego dla ucznia Zespołu Szkół Specjalnych w Inowrocławiu - 150,- zł
3. Decyzją Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku, Warzynie i Ludzisku wygospodarowane środki w kwocie 28.028,- zł w poz. "Dodatkowe wynagrodzenia roczne", "Środki żywności", "Składki na ubezpieczenia społeczne", "Odpisy na ZFŚS " przeznaczono na zwiększenie poz. "Materiały i wyposażenie", "Podróże służbowe", "Osł. materialne", "Osł. niematerialne", "Energia", "Różne opłaty i składki", "Podatki i opłaty na rzecz budżetów jedno samorządu terytorialnego".
Powyższe spowodowane zostało koniecznością konserwacji kotłowni w DPS w Tarnówku, wzrostem zużycia i cen energii, częstą naprawą zużytego sprzętu, zwiększeniem stawek podatku od nieruchomości, koniecznością przeprowadzenia badań okresowych pracowników.
4. Brak środków w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Inowrocławiu na zakup testów do badań psychologicznych spowodował podjęcie decyzji o zmniejszeniu poz. "Energia", a zwiększenie poz. "Materiały i wyposażenie" o kwotę 2.000,- zł.
5. W związku z koniecznością udziału w szkoleniu Przewodniczącego Rady Powiatu i pracowników Biura Rady dokonano zmniejszenia poz. "Materiały i wyposażenie", a zwiększenia poz. "Usł. niematerialne" o kwotę 2.000,- zł.
6. Nie zabezpieczenie w planie wydatków Komisji Poborowej środków w kwocie 8.514,00 zł na zakup stolików i krzeseł spowodowało podjęcie decyzji o zmniejszeniu poz. "Wynagrodzenia", "Różne wydatki na rzecz osób fizycznych", "Podróże służbowe krajowe", "Usł. materialne", "Składki na ubezpieczenie społeczne", "Składki na fundusz pracy", a zwiększenie poz. "Materiały i wyposażenie".
7. Decyzją Naczelnika Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu dokonano przeniesienia planowanych wydatków poprzez zmniejszenie poz. "Energia", "Usł. materialne" oraz "Różne opłaty i składki", a zwiększenie poz. "Materiały i wyposażenie" oraz "Podróże służbowe" o łączną kwotę 117.000,- zł. Powyższe spowodowane zostało koniecznością zakupu tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych.


Wicestarosta
Marian Świątkowski