BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304283

Data: 18 września 2000 r.
Nr uchwały: 119/2000
Dotyczy: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2000.
Uchwała nr 119/2000
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 18 września 2000 r.

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2000.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 91 poz.578 z późn. zm.) , art. 128 ust. 2 pkt. l ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 62/2000 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 2 lutego 2000 roku w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków,

po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Inowrocławiu
Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego, przyjętym uchwałą m XII/68/ /99 Rady Powiatu z dnia 22 grudnia 1999 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2000 rok, z późniejszymi zmianami, w ten sposób, iż w §1 powołanej uchwały:
1. w pkt. l "Dochody" kwotę" 86.003.931,- zł" zastępuje się kwotą" 86.151.630,- zł"
2. w pkt. 2 "Wydatki" kwotę " 86.173.788,- zł" zastępuje się kwotą " 86.321.487,- zł"

§2


Dokonać zmian w planowanych wydatkach budżetowych poprzez:
1. Zmniejszenie rezerwy - dział 97 "Różne rozliczenia", rozdział 9718 "Rezerwy ogólne i celowe", o kwotę 198.855,- zł,
2. zwiększenie wydatków budżetowych:
a) w dziale 79 "Oświata i wychowanie" , rozdziałach:
. 7921"Licea ogólnokształcące" o kwotę - 1.855,- zł
. 7931 "Szkoły ogólnokształcące specjalne - 13.000,- zł
. 8011 "Szkoły zawodowe" - 45.000,- zł
. 8231 placówki wychowania pozaszkolnego - 30.000,- zł
b) w dziale 86 " Opieka społeczna" , rozdziale:
. 8611 "Domy pomocy społecznej" o kwotę - 90.000,- zł
b) w dziale 91 " Administracja państwowa i samorządowa, rozdziale
. 9143"Starostwa powiatowe" o kwotę - 19.000,- zł.

§3


Dokonać zmian w planach budżetowych jednostek poprzez przesunięcia planowanych wydatków między paragrafami w ramach danych rozdziałów, zgodnie z decyzjami i wnioskami kierowników zainteresowanych jednostek.

§4


Zmiany w planach wydatków określonych w § 1- 3 niniejszej uchwały, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1.

§5


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Przewodniczący Zarządu Powiatu
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


1. Zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu po stronie dochodów dokonano zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 24 sierpnia br.( Nr F.I. - 3013/W/16/2000 ) oraz z dnia 7 września br.( Nr F.I. - 3013/W/17/2000 ). Decyzje te wpłynęły na zwiększenie § 94 "Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu" w tym :
A. w dziale 79 "Oświata i wychowanie", rozdziale 7941 "Internaty i stypendia dla uczniów" o kwotę 47.699,- zł. W/w kwota została przeznaczona na stypendia socjalne i zasiłki losowe dla uczniów szkół ponadpodstawowych zwiększając wydatki w § 23 "Stypendia dla uczniów".
B. w dziale 83 "Kultura i sztuka", rozdziale 8311 "Muzea" o kwotę 100.000,- zł. Środki te zwiększają wydatki w § 48 "Pozostałe dotacje" z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżących zadań własnych, związanych z prowadzeniem instytucji kultury, przejętych w dniu 1 stycznia 1999 roku.
2. Zmniejszenie rezerwy związane jest głównie z koniecznością zwiększenie możliwości finansowania kosztów niezbędnych remontów i usuwania skutków awarii w placówkach oświatowo - wychowawczych oraz domach pomocy społecznej. Z ogólnej kwoty 198.855 zł przeznaczono:
- 10.000,-zł na remont 2 łazienek w Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku. Łazienki te w chwili obecnej są praktycznie nieczynne. Remont starej kanalizacji oraz zniszczonych urządzenia sanitarnych spowoduje, że urządzenia te uzyskają poziom zgodny z obowiązującym standardem usług w DPS ,
- 20.000,- zł na malowanie ciągów komunikacyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku , co podyktowane jest decyzją Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu,
- 15.000,- zł na remont łazienki i W.c. oraz przebudowę pokoju 12 -osobowego na dwa pokoje 6 osobowe w Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie zgodnie z opracowanym pro- gramem naprawczym ,
- 15.000,- zł na remont i podział pokoi w prawym skrzydle w Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu. W /wym. prace ujęte zostały jako jedno z zadań do realizacji w 2000 r. w opracowanym programie naprawczym,
- 30.000,- zł na wykonanie izolacji termicznej poddasza w budowanym pawilonie dla matek samotnie wychowujących dzieci w Domu Pomocy Społecznej w Warzynie. Budowa w/wym. pawilonu jest elementem strategii Rozwoju Powiatu Inowrocławskiego
- 88.000,- zł przeznaczono na usuwanie skutków awarii (naprawa dachu w Zespole Szkół Specjalnych w Inowrocławiu, 13.000,- zł ) oraz niezbędne remonty w Młodzieżowym Domu Kultury ( wymiana okien 30.000,- zł , i zmianę systemu grzewczego w Zespole Szkół Samochodowych ( koszt 45.000,- zł. ),
- 1.855,- zł zostaje przeznaczona na wypłatę odszkodowania z tyto uszczerbku na zdrowiu jaki poniósł nauczyciel I LO w Inowrocławiu.
- 19.000,- zł z rezerwy przeznaczono na pokrycie części kosztów audytu przeprowadzone- go przez firmę konsultingową- Centrum Ekonomiki i Ochrony Zdrowia w Warszawie w Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu.
3. Dokonano również szeregu przesunięć planowanych kwot wydatków między paragrafami w niżej wymienionych jednostkach:
A. W związku z decyzją Dyrektora Domu Dziecka w Orłowie dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w § 37. "Usługi niematerialne", a zwiększono § 36. "Usługi materialne" o kwotę 5000,- zł. Dokonane zmiany odzwierciedlają aktualne potrzeby jednostki.
B. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej dokonał zmniejszenia planowanych wydatków § 21 "Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń" , a zwiększenia §37. "Usługi niematerialne" oraz §§ 41 i 41 ( "Składki na ubezpieczenia społeczne", "Składki na Fundusz Pracy") o łączną kwotę 9.400,- zł. Korekty miały na celu zabezpieczenie środków na kursy szeregowe i podoficerskie dla nowoprzyjętych funkcjonariuszy oraz na narzuty do płac nowoprzyjętych funkcjonariuszy.
C. Zapewnienie środków na zakup niezbędnego programu komputerowego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego spowodowała podjęcie decyzji przez kierownika jednostki o zmniejszeniu planu wydatków § 37. "Usługi niematerialne, a zwiększenie §31 "Materiały i wyposażenie" o kwotę 1000,-zł
D. Na wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu zmniejsza się §15 "Pozo- stałe należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy", a zwiększa się § 11 "Wynagrodzenia osobowe pracowników" o kwotę 15.800,- zł i § 21 "Nagrody i wydatki osobo- we nie zaliczone do wynagrodzeń ,,0 kwotę 135.000,- zł. Powyższe wynika z konieczności zabezpieczeniem w budżecie jednostki pokrycia kosztów skutków podwyżki płac. Jest również niezbędne dla zapewnienia wypłaty odszkodowań żonom i dzieciom policjantów, którzy ponieśli śmierć wskutek wypadku pozostającego w związku ze służbą, który nastąpił w dniu 2.02.2000 r.1 decyzja Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10.03.1992 r.- Dz. U. Nr 53 poz. 345/.
E. Dyrektor DPS w Inowrocławiu dokonał przesunięcia 3.359,- zł między paragrafami 31 i 37 w celu zwiększenia możliwości finansowania kosztów usług niematerialnych (§ 37). Dokonane zmiany odzwierciedlają aktualne potrzeby jednostki.,
F. Łagodząc niedobór środków na zakupy nośników energii, Dyrektor DPS w Kawęczynie dokonał zwiększenia planu wydatków jednostki o 13.000,- zł w § 35 " Energia", zmniejszając o wspomnianą kwotę planowane wydatki w § 31 " zakup materiałów i wyposażenia"
G. W związku z prowadzonymi niezbędnymi remontami w Domu Dziecka w Jaksicach , Dyrektor tej jednostki podjął decyzję o zwiększeniu planowanych wydatków w § 36 " Usługi materialne" o 5.913,- zł , zmniejszając plan wydatków w paragrafach 32,35,38. , H. W celu zapewnienie środków na zakup pomocy i druków do badania dzieci, przeprowadzenie niezbędnych remontów i konserwacji sprzętu, opłaty pocztowe oraz na pokrycie kosztów specjalistycznej opieki lekarskiej ( pediatry i neurologa dziecięcego) , Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dokonał zmian w planie budżetowym jednostki zwiększając §§ 31,36,i 37 kosztem zmniejszenia § 35 o łączną kwotę 10.000,- zł. ,
l. Powstanie nowej jednostki - Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kościelcu spowodowało konieczność rekonstrukcji budżetu Zespołu Szkół Centrum. Realizując wniosek dyrekcji w tym zakresie dokonano zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 8011 ' Szkoły zawodowe" w §§ 11,41 i 42 na łączną kwotę 31.649,- zł, zwiększając wydatki w analogicznych paragrafach rozdziału 7921 "Licea ogólnokształcące"
J. Na wniosek Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej dokonano przeniesienia planowanych wydatków z § 31 "Materiały i wyposażenie" w kwocie 3.500,- zł na § 28 ,'podróże służbowe krajowe" - 1.500,- zł oraz na § 35 "Energia" - 2.000,- zł.


Starosta
Leonard Maciejewski