BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 315676

Data: 27 września 2000 r.
Nr uchwały: 120/2000
Dotyczy: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2000.
Uchwała nr 120/2000
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 27 września 2000 r.


w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2000.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U . Nr 91 poz.578 z późn. zm.) , art.116 ust.5, art. 128 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 62/2000 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 2 lutego 2000 roku w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków,
po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Inowrocławiu

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego, przyjętym uchwałą nr XII/68/99 Rady Powiatu z dnia 22 grudnia 1999 roku w sprawię uchwalenia budżetu powiatu na 2000 rok, z późn. zm.. w ten sposób, iż w § 1 powołanej uchwały :
1. w pkt. 1 "Dochody" kwotę ,. 87.052.044,- zł" zastępuje się kwotą ,,87 .441.475.-zł"
2. w pkt. 2.. Wydatki" kwotę.. 87.195.062,- zł" zastępuje się kwotą ,,87 .584.493, zł"

§2


Dokonać uruchomienia rezerwy celowej na sumę 20.000,- zł i przeznaczyć ją na zwiększenie wydatków w dziale 86 "Opieka społeczna".

§3


Dokonać zmian w planach budżetowych jednostek poprzez przesunięcia planowanych wydatków między paragrafami zgodnie z decyzjami kierowników zainteresowanych jednostek.

§4


Zmiany w planach wydatków określonych w § 1 - 3 niniejszej uchwały, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1.

§5


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia


Przewodniczący Zarządu Powiatu
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


1. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 września 2000 r. Nr. F.I.-3013/W/18/2000 dokonano zwiększenia budżetu na 2000 r.
Decyzja ta wpłynęła na zwiększenie dochodów w dziale 86 - Opieka społeczna, rozdziale 8695 - Pozostała działalność, § 94 "Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu" o kwotę 306. 700,-zł .
Kwota ta przeznaczona została na dofinansowanie działalności placówek opiekuńczo - wychowawczych i tak:
- Dom Dziecka w Gniewkowie 73.000,- zł - Dom Dziecka w Inowrocławiu 94.350,- zł
- Dom Dziecka w Jaksicach 94.350,- zł
- Dom Dziecka w Orłowie . 45.000,- zł
2, Zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 25 września 2000 r. pismo znak: ST3-444-60 zw/2000 dokonano zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu o kwotę 82.731,- zł, co wpłynęło na zwiększenie dochodów w dziale 97 - Rozliczenia różne, rozdziale 9701 - Część oświatowa subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego, § 90 - Subwencje
ogólne z budżetu państwa. W/wym. kwota przeznaczona została na dofinansowanie działalności Kujawskiego Niepublicznego Liceum Handlowego i Kujawskiego Niepublicznego Policealnego Studium Ekonomiczno - Handlowego w Inowrocławiu.
3. Zgodnie z § 2 niniejszej uchwały dokonano uruchomienia rezerwy celowej na kwotę 20.000,- zł, którą przeznaczono na wymianę palników przy kotłach w kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Warzynie. Konieczność w/w remontu spowodowana została powtarzającymi się awariami palników olejowych eksploatowanych od 1993 r.
4. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Warzynie dokonał zmniejszenia § 21 -Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, § 32 - Środki żywności, § 33 - Leki i materiały medyczne, § 40 - Różne opłaty i składki, § 41 - Składki na ubezpieczenie społeczne, § 42 - Składki na Fundusz Pracy oraz § 43 - Odpisy na ZFŚS o łączną kwotę 36.550,- zł w celu zwiększenia możliwości finansowania kosztów podróży służbowych - § 28, materiałów i wyposażenia -§ 31, energii -§ 35 i usług materialnych - § 36. Dokonane zmiany odzwierciedlają aktualne potrzeby jednostki.
5. Łagodząc niedobór środków na opłaty za energię elektryczną, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, naprawę sprzętu, badania profilaktyczne pracowników oraz usługi pogrzebowe mieszkańców, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kołudzie małej dokonał zmian w planie budżetowym jednostki zwiększając §§ 35, 36,37 kosztem zmniejszenia § 17 i § 310 łączną kwotę 16.000,- zł.
6. W celu zapewnienia środków na kieszonkowe i usamodzielnienie wychowanków Dyrektorzy Domów Dziecka dokonali zmian w planach budżetowych jednostek zwiększając § 22 kosztem zmniejszenia §§ 31 i 36 o łączną kwotę 59.215,- zł.
7. Decyzją Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu dokonano przeniesienia planowanych wydatków poprzez zmniejszenie poz. "Usługi materialne", a zwiększenie poz. "Materiały i wyposażenie" oraz "Odpis na ZFŚS" o łączną kwotę 7.316,- zł. Powyższe spowodowane zostało mylnym planowaniem wydatków w tych paragrafach.


Starosta
Leonard Maciejewski