BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 303759

Data: 4 października 2000 r.
Nr uchwały: 121/2000
Dotyczy: zaopiniowania wniosku dyrektora Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu w sprawie utworzenia linii kredytowej w rachunku bieżącym PSZOZ we Inowrocławiu pod nazwą kredyt obrotowy na finansowanie bieżącej działalności zakładu.
Uchwała nr 121/2000
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 4 października 2000 r.


w sprawie zaopiniowania wniosku dyrektora Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu w sprawie utworzenia linii kredytowej w rachunku bieżącym PSZOZ we Inowrocławiu pod nazwą kredyt obrotowy na finansowanie bieżącej działalności zakładu.

Na podstawie art. 32 ust 1 i ust 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. nr 91 , poz.578 z późń. zm.)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Zaopiniować pozytywnie wniosek dyrektora Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu w sprawie utworzenia linii kredytowej w rachunku bieżącym PSZOZ w Inowrocławiu pod nazwą kredyt obrotowy na finansowanie bieżącej działalności zakładu w wysokości do 6 milionów złotych.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Zarządu Powiatu
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


W dniu 21 czerwca 2000 roku do Starosty Powiatu Inowrocławskiego wpłynął wniosek dyrektora Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu w sprawie zaakceptowania utworzenia linii kredytowej w rachunku bieżącym PSZOZ w Inowrocławiu pod nazwą " kredyt obrotowy na finansowanie działalności zakładu". Wniosek ten uzyskał akceptację Rady Społecznej PSZOZ w Inowrocławiu, która w dniu 8 czerwca 2000 roku podjęła w tej sprawie stosowną uchwałę.
Zarząd Powiatu, na podstawie dokumentów przedstawionych przez dyrektora tegoż Zakładu a także wyników kontroli przeprowadzonej przez zespół kontrolujący powołany zarządzeniem Starosty Inowrocławskiego, zapoznał się z kondycją finansową PSZOZ w Inowrocławiu. W celu obiektywnej oceny możliwości spłaty kredytu Zarząd Powiatu w Inowrocławiu zlecił Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie dokonanie oceny sytuacji ekonomicznej, organizacyjnej oraz przeprowadzenie analizy otoczenia PSZOZ w Inowrocławiu. Ponadto dyrektor PSZOZ w Inowrocławiu został zobowiązany do opracowania programu restrukturyzacji zakładu w celu obniżenia kosztów funkcjonowania Zakładu oraz zwiększenia jego przychodów.
Po zapoznaniu się z materiałem przedstawionym przez ekspertów wspomnianego Centrum oraz programem restrukturyzacji PSZOZ w Inowrocławiu przedstawionym przez dyrektora PSZOZ w Inowrocławiu Zarząd Powiatu uznał, iż po przeprowadzeniu, omówionych w obu dokumentach zmian w funkcjonowaniu Zakładu PSZOZ w Inowrocławiu, sytuacja finansowa Zakładu daje gwarancję spłaty wnioskowanego kredytu. Z tego też względu Zarząd Powiatu postanowił pozytywnie zaopiniować wniosek Dyrektora PSZOZ w Inowrocławiu w sprawie utworzenia linii kredytowej na rachunku bieżącym PSZOZ w Inowrocławiu - kredyt obrotowy na finansowanie bieżącej działalności tego zakładu w wysokości do 6 milionów złotych.


Starosta
Leonard Maciejewski