BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304158

Data: 4 października 2000 r.
Nr uchwały: 122/2000
Dotyczy: przesunięcia środków między zadaniami realizowanymi przez Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 122/2000
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 4 października 2000 r.


w sprawie przesunięcia środków między zadaniami realizowanymi przez Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. nr 91 poz. 578 z późniejszymi zmianami), art. 128 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych oraz uchwały Nr XII/68/99 Rady Powiatu z 22.12.1999 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2000 r.

Zarząd Powiatu akceptuje wnioskowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu przesunięcie środków finansowych w planie modernizacji dróg oraz modernizacji i remontów obiektów inżynierskich:

§1


1. z zadania:
a) - oznakowania pionowego . - 50.000,00 zł.
b) - modernizacji ul. Przemysłowej w Janikowie - 100.000,00 zł
c) - modernizacji drogi Baranowo - Racice - 10.525,00 zł.
d) - modernizacji drogi Rucewko - Tarkowo Górne - 50.000,00 zł
e) - remontu mostu w Gorzanach - 70.000,00 zł.
f) - robót uzupełniających na moście w Wojdalu - 30.000,00 zł.
Razem - 310.525,00 zł.
2. na zadanie:
1. modernizację drogi Orłowo - Czyste - 50,000,00 zł:
2. modernizację drogi Lipie - Modliborzyce - 70.000,00 zł.
3. modernizację drogi Racice - Lachmirowice - 30.000,00 zł.
4. modernizację drogi Kruszwica - Racice - 60.525,00 zł.
5. modernizację ul. Radłowskiej w Pakości - 30.000,00 zł.
6. modernizację drogi Stara Wieś - Żelechlin - 70.000,00 zł.
Razem - 310.525,00 zł.

§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3


Wykonanie uchwały powierza się Wydziałowi Komunikacji i Dróg.


Przewodniczący Zarządu Powiatu
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. nr 91 poz. 578 z późniejszymi zmianami), art. 128 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych oraz uchwały Nr XII/68/99 Rady Powiatu z 22.12.1999 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2000 r.
Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu zwrócił się z prośbą do Zarządu Powiatu o akceptację przeniesienia środków między zadaniami.
Dot. § 1 pkt 1. a W wyniku analizy roku 1999 i aktualnych potrzeb roku bieżącego, a co zatem ( idzie zmniejszeniem niszczenia i kradzieży znaków drogowych oraz przejścia na utrzymanie oznakowania pionowego wyłącznie przez własne siły, zaoszczędzone 50.000,00 zł. z zadania - oznakowania pionowego przeznacza się na modernizację drogi Orłowo - Czyste.
Dot. § 1 pkt 1. b
Kwotę 100.000,00 zł. zaplanowaną na modernizację ul. Przemysłowej w Janikowie przeznaczyć:
30.000,00 zł. - na modernizację drogi Racice - Lachmirowice,
70.000,00 zł. - na modernizację drogi Stara Wieś - Żelichlin.
Prace przewidziane przez ZOP na modernizację ul. Przemysłowej zostaną w całości sfinansowane w roku bieżącym przez Urząd Miasta i Gminy Janikowo.
Dot. § 1 pkt 1. c,d
W związku z fatalnym stanem drogi Kruszwica - Racice oraz prośbami ze strony Urzędu Miasta i Gminy jak również mieszkańców wsi Rzepowo stwierdzono konieczność pilnej modernizacji w/w drogi.
W planie rzeczowym na modernizację drogi Baranowo - Racice została zaplanowana kwota 30.000,00 zł. Na podstawie Uchwały nr 97,99/2000 Rady Powiatu z dnia 27.03.2000 r. dokonano zmniejszenia środków o kwotę 19.475,00 zł. Pozostała kwota 10.525,00 zł. jest zbyt niska do realizacji powyższego zadania dlatego przeznacza się ją na modernizację drogi Kruszwica - Racice.
Również środki w wysokości 50.000,00 zł. przeznaczone na modernizację
drogi Rucewko - Tarkowo przeznacza się na drogę Kruszwica - Racice. Przewidywany zakres robót na drodze Rucewo - Tarkowo Górne zostanie wykonany w ramach bieżącego utrzymania dróg.
Dot. §1 pkt 1. e
Zaplanowane 70.000,00 zł. na remont mostu w Gorzanach przeznacza się na modernizację drogi Lipie - Modliborzyce.
Realizacja remontu mostu w Gorzanach została przesunięta na 200 l r. ze względu na zwiększenie zakresu robót spowodowane wykonaniem Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie z dn. 30.05.2000 r. (Dz. U. Nr63 z 03.08.2000 r.).
Dot. §1 pkt 1. f
W wyniku sprzyjających warunków atmosferycznych tzn. mniejszych opadów oraz dodatkowych prac wykonanych przez ODM w Kruszwicy odstąpiono od wykonania wodo- ścieków na dojazdach do mostu. Zaoszczędzoną kwotę 30.000,00 zł. zaplanowaną na roboty uzupełniające przy moście w Wojdalu przeznacza się na modernizację ul. Radłowskiej w Pakości.
Zwiększenie środków na wykonanie poszczególnych zadań ma na celu przede wszystkim przyspieszenie realizacji zadań wieloletnich.
Niniejsza uchwała koryguje harmonogram wydatków rzeczowych na 2000 r.


Starosta
Leonard Maciejewski