BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304424

Data: 18 października 2000 r.
Nr uchwały: 123/2000
Dotyczy: przyjęcia informacji dotyczącej przesunięć planowanych wydatków budżetowych w 2000 r.
Uchwała nr 123/2000
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 18 października 2000 r.

w sprawie przyjęcia informacji dotyczącej przesunięć planowanych wydatków budżetowych w 2000 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U . Nr 91 poz.578 z późn. zm.), art. 128 ust. 2 pkt. 1 i 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 261istopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zm.), oraz Uchwały Nr 62/2000 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 2 lutego 2000 roku w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków,

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Dokonać zmian w planach budżetowych jednostek poprzez przesunięcia planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z decyzjami kierowników zainteresowanych jednostek.

§2


Zmiany w planach wydatków określonych w §1 niniejszej uchwały, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


1. W celu zabezpieczenia aktualnych potrzeb w poszczególnych paragrafach wydatków budżetowych Komendant Powiatowy Policji w Inowrocławiu podjął decyzję o zmniejszeniu poz. "Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń", "Odpisy na ZFŚS", "Podatki i opłaty na rzecz budżetu państwa" oraz "Podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego", a zwiększeniu poz." Różne wydatki na rzecz osób fizycznych", "Podróże służbowe krajowe" oraz "Usługi niematerialne" na łączną kwotę 5l.285,-zł
2. Dyrektor Domu Dziecka w Inowrocławiu w celu pokrycia kosztów odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy podjął decyzję o zwiększeniu poz. "Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń", a zmniejszeniu poz. "Środki żywności" o kwotę 1.855,-zł
3. Decyzją Dyrektora Domu Dziecka w Gniewkowie niewykorzystane środki w kwocie 683,-zł w poz. "Dodatkowe wynagrodzenia roczne" przeznaczono na zwiększenie poz. "Środki żywności".
4. Konieczność dokonania wypłaty odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu w I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Kasprowicza w Inowrocławiu spowodowała podjęcie decyzji o zmniejszeniu poz. "Usł. materialne" a zwiększeniu poz. "Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń" o kwotę 1.855,-zł
5. Brak środków na bieżące regulowanie odpłatności za wywóz nieczystości, konserwacje itp. w Bursie Szkolnej Nr 1 w Inowrocławiu spowodował zmniejszenie poz. "Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" oraz poz. "Podróże służbowe krajowe", a zwiększenie poz. "Usługi materialne" o łączną kwotę 1.300,-zł
6. Łagodząc niedobór środków na opłaty za usługi telekomunikacyjne, usługi kominiarskie oraz wywóz nieczystości, Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kościelcu podjął decyzję o zmniejszeniu poz. "Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń", a zwiększeniu poz. "Usł. materialne" o kwotę 4.000,-zl
7. Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Kruszwicy dokonał przesunięcia 20,-zł z §17 na §21, co umożliwi wypłacenie zasiłku na zagospodarowanie dla nauczyciela kontraktowego.
8. Korygując budżet Zespołu Szkół Mechanicznych i Elektrycznych w Inowrocławiu zmniejszono poz. "Energia", a zwiększono poz. "Materiały i wyposażenie" i poz. "Usł. materialne" o łączną kwotę 3.000,-zł. Dokonane zmiany odzwierciedlają aktualne potrzeby jednostki.
9. Dyrektor Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Gniewkowie dokonał zwiększenia poz. "Podróże służbowe krajowe" i poz. "Usł.materialne", a zmniejszenia poz. "Materiały i wyposażenie" o łączną kwotę 600,-zł. Powyższe spowodowane zostało mylnym planowaniem.
10. Niewykorzystane środki w kwocie 2.257,-zł w poz. "Dodatkowe wynagrodzenia roczne" w Domu Dziecka w Orłowie przeznaczono na zwiększenie poz. "Energia".


Starosta
Leonard Maciejewski