BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 303840

Data: 25 października 2000 r.
Nr uchwały: 124/2000
Dotyczy: dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2000.
Uchwała nr 124/2000
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 25 października 2000 r.

w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2000.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U . Nr 91 poz.578 z późn. zm.), art. l 16 ust.5, art. 128 ust. l pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Inowrocławiu

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Dokonać uruchomienia rezerwy celowej na sumę 1.755.601,- zł i przeznaczyć ją na zwiększenie wydatków w dziale 79 "Oświata i wychowanie".

§2


Zmiany w planach wydatków określonych w §1 niniejszej uchwały, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


1. Zgodnie z §1 niniejszej uchwały dokonano uruchomienia rezerwy celowej na kwotę 1.755.60 1,- zł, którą przeznaczono na:
- pokrycie wypłaconego wyrównania płac nauczycielom w związku z wdrożeniem Karty Nauczyciela (Dz.U. z 1997r. Nr 56, poz.357 z późn. zm.) 1.643.088,-zł
- wymianę okien w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu 35.000,-zł
- remont dachu III Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu 36.6l0,-zł
-usuniecie awarii stropu w Liceum Ogólnokształcącym w Kruszwicy 3.000,-zł
- wymianę okien w Zespole Szkół Specjalnych w Inowrocławiu l2.500,-zł
- remont instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Handlowych w Inowrocławiu 10.000,-zł
- naprawę dachu internatu Zespołu Szkół Zawodowych w Kruszwicy 10.000,-zł
- usunięcie awarii kanalizacji deszczowej w Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 5 w Inowrocławiu 5.403,-zł


Starosta
Leonard Maciejewski