BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 316760

Data: 25 października 2000 r.
Nr uchwały: 125/2000
Dotyczy: dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2000.
Uchwała nr 125/2000
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 25 października 2000 r.

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2000.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz.578 z późn. zm) , art. 128 ust. l pkt. l ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zm.),

po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Inowrocławiu
Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego, przyjętym uchwałą nr XII/68//99 Rady Powiatu z dnia 22 grudnia 1999 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2000 rok, z późno zm., w ten sposób, iż w §1powołanej uchwały:
1. w pkt. 1 "Dochody" kwotę" 87.441.475,- zł" zastępuje się kwotą ,,87.596.885,- zł"
2. w pkt. 2 "Wydatki" kwotę" 87.584.493,- zł" zastępuje się kwotą ,,87.739.903,- zł"

§2


Zmiany w planach dochodów i wydatków określonych w § l niniejszej uchwały, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


1. Zmian w planie dochodów budżetu Powiatu Inowrocławskiego dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 14 września br. (Nr F.I. - 3013/W/19/2000).
Decyzja ta wpłynęła na zwiększenie § 94 "Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu" w dziale 86 "Opieka Społeczna", rozdziale 8695 "Pozostała działalność" o kwotę 168.500,- zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych, z tego dla:
. Dom Dziecka Jaksice 20.000,- zł
. Dom Dziecka Orłowo 10.000,- zł
. Dom Dziecka Gniewkowo 100.000,- zł
. Dom Dziecka Inowrocław 38.500,- zł
oraz na zmniejszenie § 92 "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat" w dziale 86 "Opieka Społeczna", rozdziale 8622 "Rodziny zastępcze i własne" o kwotę 13.090,- zł.


Starosta
Leonard Maciejewski