BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304142

Data: 8 listopada 2000 r.
Nr uchwały: 127/2000
Dotyczy: zmiany Uchwały nr 64/2000 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 lutego 2000 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu.
Uchwała nr 127/2000
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 8 listopada 2000 r.


w sprawie zmiany Uchwały nr 64/2000 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 lutego 2000 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm. ) w związku z art. 47 a ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej ( tekst jednolity z 1998 r. Dz. U. Nr 64, poz. 414 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Dokonać zmiany treści Rozdziału III § 1 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


§ 40 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa powiatowego w Inowrocławiu stanowiący załącznik do uchwały Nr XVII/116/2000 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 29 maja 2000 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa powiatowego w Inowrocławiu upoważnia Zarząd Powiatu do dokonywania zmian kompetencji poszczególnych wydziałów Starostwa, jeżeli konieczność taka wynika ze zmiany przepisów prawa. W związku ze zmianą ustawy z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. Nr 64 poz. 414 z 1998 roku z późn. zm.)oraz konieczna jest zmiana kompetencji Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.
Zgodnie z art. 47 ust 1 cytowanej ustawy zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej ( własne i zakresu administracji rządowej) wykonywane są przez powiatowe centra pomocy rodzinie jako samodzielne jednostki organizacyjno - budżetowe podporządkowane zarządowi powiatu. Art. 47a lit. c stanowi iż Starosta przy pomocy PCPR sprawuje nadzór nad działalnością, w szczególności w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, rodzinnej opieki zastępczej, ośrodków adopcyjno - opiekuńczych, jednostek specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, oraz ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo wychowawczych. Konieczne jest zatem przekazanie dotychczasowych kompetencji Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie.
Mając na uwadze powyższe konieczne jest ponowne określenie zakresu zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Z powyższych względów uważam za zasadne podjęcie przez Zarząd Powiatu uchwały w sprawie zmiany kompetencji Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.


Starosta
Leonard Maciejewski