BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304133

Data: 8 listopada 2000 r.
Nr uchwały: 128/2000
Dotyczy: zmiany kompetencji Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.
Uchwała nr 128/2000
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 8 listopada 2000 r.


w sprawie zmiany kompetencji Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz.578 z późn. zm. ) oraz § 40 ust.1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu stanowiącego załącznik nr l do Uchwały Nr XVII /116/2000 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu,

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


1. W § 28 ust 2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XVII/116/2000 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu skreślić:
1) pkt l lit. a w brzmieniu " realizowanie zadań związanych z zakładaniem, przekształcaniem, prowadzeniem i likwidacją placówek z zastrzeżeniem kompetencji należących do organów Powiatu"
2) pkt l lit. b w brzmieniu " prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością placówek w zakresie spraw administracyjnych"
3) pkt l lit. e w brzmieniu "zatwierdzanie projektów organizacyjnych placówek"
4) pkt l lit. f w brzmieniu " przygotowywanie projektów uchwał w sprawie nadania lub zmiany statutu placówki"
5) pkt l lit. g w brzmieniu " nadzór nad jakością usług świadczonych w placówkach"
6) pkt 2 lit. a w brzmieniu " realizowanie zadań związanych z prowadzeniem domów pomocy społecznej"
7 ) pkt 2 lit. b w brzmieniu prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością domów pomocy społecznej w zakresie spraw administracyjnych"
8) pkt.2 lit c w brzmieniu "opiniowanie kandydatur na stanowisko dyrektora domu pomocy społecznej",
9 ) pkt 2 lit. f w brzmieniu " dokonywanie kontroli przestrzegania praw mieszkańców oraz regulaminów wewnętrznych domów pomocy społecznej "
10) pkt 2 lit. h w brzmieniu "dokonywanie kontroli i nadzoru funkcjonowania domów pomocy społecznej w zakresie realizacji celów statutowych"
11) pkt 2 lit. i w brzmieniu " przygotowywanie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie nadania lub zmiany statutów domom pomocy społecznej "
12) pkt. 2 lit. j w brzmieniu "nadzór nad realizacją działań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie"
13 ) pkt 2 lit ł w brzmieniu " zapewnienie szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej z terenu powiatu "
14 ) pkt 2 lit. m w brzmieniu " doradztwo metodyczne dla ośrodków pomocy społecznej i pracowników socjalnych"
15 ) pkt 2 lit. n w brzmieniu "organizowanie i zapewnienie funkcjonowania powiatowych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi"
16 ) pkt 2 lit. o w brzmieniu " organizowanie i prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego dla rodzin naturalnych i zastępczych, a także terapii rodzinnej "
17) pkt 2 lit. p w brzmieniu " prowadzenie interwencji kryzysowej "
2. Dotychczasowy zapis § 28 ust 2 pkt. 2 lit. g " dokonywanie kontroli i nadzoru realizacji programów naprawczych " otrzymuje brzmienie "prowadzenie czynności związanych z nadzorem Zarządu Powiatu nad Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie "
3. Dotychczasowy zapis § 28 ust.2 pkt.2 lit. e "opiniowanie i wnioskowanie w sprawie udzielania premii regulaminowej i nagród dyrektorom domów pomocy społecznej" otrzymuje brzmienie "opiniowanie wniosków dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie przyznawania premii regulaminowej i nagród dyrektorom jednostek organizacyjnych pomocy społecznej"
4. Dotychczasowe zapisy § 28 ust. 2 pkt 1 lit. c,d otrzymują odpowiednio oznaczenie a,b, natomiast zapisy § 28 ust. 2 pkt 2 lit. d,e,g,k,l otrzymują odpowiednio oznaczenie a,b,c,d,e.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


§40 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa powiatowego w Inowrocławiu stanowiący załącznik do uchwały Nr XVII/116/2000 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 29 maja 2000 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa powiatowego w Inowrocławiu upoważnia Zarząd Powiatu do dokonywania zmian kompetencji poszczególnych wydziałów Starostwa, jeżeli konieczność taka wynika ze zmiany przepisów prawa. W związku ze zmianą ustawy z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. Nr 64 poz. 414 z 1998 roku z późn. zm.)oraz konieczna jest zmiana kompetencji Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.
Zgodnie z art. 47 ust 1 cytowanej ustawy zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej ( własne i zakresu administracji rządowej) wykonywane są przez powiatowe centra pomocy rodzinie jako samodzielne jednostki organizacyjno - budżetowe podporządkowane zarządowi powiatu. Art. 47 a lit.c stanowi iż Starosta przy pomocy PCPR sprawuje nadzór nad działalnością, w szczególności w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, rodzinnej opieki zastępczej, ośrodków adopcyjno - opiekuńczych, jednostek specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, oraz ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo wychowawczych. Konieczne jest zatem przekazanie dotychczasowych kompetencji Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie.
Mając na uwadze powyższe konieczne jest ponowne określenie zakresu zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Z powyższych względów uważam za zasadne podjęcie przez Zarząd Powiatu uchwały w sprawie zmiany kompetencji Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.


Starosta
Leonard Maciejewski