BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304400

Data: 8 listopada 2000 r.
Nr uchwały: 129/2000
Dotyczy: przyjęcia projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2001 rok.
Uchwała nr 129/2000
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 8 listopada 2000 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2001 rok.

Na podstawie art.32 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 91 poz. 578 z późn.zm.), art. 121 ust. l ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn.zm.),

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Przyjąć projekt budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2001 rok.

§2


Przedstawić Radzie Powiatu w Inowrocławiu projekt uchwały budżetowej na 2001 rok wraz z załącznikami, zawierającej następujące parametry:
1. Dochody w kwocie 90.223.108,- zł
2. Wydatki w kwocie 91.023.108,- zł

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Zarząd Powiatu w Inowrocławiu wypełniając obowiązek zapisany wart. 119 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych przedstawia projekt uchwały budżetowej na 2001 rok. Przy opracowywaniu projektu na 2001 rok wykorzystano informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów o wielkości subwencji, udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa i informacje z Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o dotacjach. Przeprowadzono analizę gospodarki przejmowanego mienia komunalnego i możliwość uzyskania z niego pożytków. W projekcie budżetu zapisano kwotę 1.000.000,-zł ze sprzedaży mienia komunalnego. Kwota ta stanowi równowartość wydatków na inwestycje dla Publicznego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu zgodnie z art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91 poz. 408 z późn. zm.).
Opracowując projekt budżetu na rok 2001 analizowano zgłoszone potrzeby zarówno w wariancie "A" opiewającym na kwotę 113.675.395,-zł, jak i w wariancie "C" na kwotę 111.543.482,-zł. Przyjęto również zasadę zapewnienia funkcjonowania Powiatu Inowrocławskiego w obecnej strukturze.
Z uwagi na ograniczone możliwości wypracowania dochodów własnych, przy niskim wzroście subwencji oświatowej (tylko o 4,7%) i koniecznością dofinansowania placówek oświatowych kwotą 681.018,-zł oraz przy zmniejszonych dotacjach celowych (między innymi na Opiekę Społeczną o 917.810,-zł) Zarząd Powiatu Inowrocławskiego występuje o zgodę na zaciągnięcie kredytu w kwocie 800.000,-zł na pokrycie w/w zadań. Plan dotacji celowych na 2001 rok przedstawia poniższa tabela:
§ Dotacja celowa na: 2000 rok Projekt planu % Różnica 2001 rok
211 Zadania bż.z zakresu adm. 21.978.315 19.635.600 89,3 -2.342.715 Rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realiz. przez powiat
212 Zadania bż. realiz. przez powiat 3.296.000 2.600.000 78,8 - 696.000 na podst. porozumień z organami adm. samorz±dowej
213 Realizacjębieżącychzadań 14.521.772 15.745.600 108,4 +1.223.828 własnych powiatu
641 Na inwest. i zakupy inwest.z 44.000 x + 44.000 zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat
643 Realizację inwestycji i 655.000 x - 655.000 zakupów inwestycyjnych wl. powiatu
OGÓŁEM 40.451.087 38.025.200 94,0 - 2.425.887
Zarząd Powiatu rozważa możliwość zaciągnięcia kredytu w kwocie 2.000.000,- zł na dofinansowanie rozpoczętych inwestycji Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie i Domu Pomocy Społecznej w Warzynie (Pawilon dla samotnych matek). Kwota niezbędna do zakończenia inwestycji 6.850.000,-zł: z tego:
- DPS Ostrowo - 6.500.000,-zł
- DPS Warzyn . - 350.000,-zł


Starosta
Leonard Maciejewski