BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 303823

Data: 15 listopada 2000 r.
Nr uchwały: 130/2000
Dotyczy: Regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora placówki opiekuńczo - wychowawczej prowadzonej przez Powiat Inowrocławski oraz regulaminu prac komisji konkursowej.
Uchwała nr 130/2000
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 15 listopada 2000 r.

w sprawie: Regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora placówki opiekuńczo - wychowawczej prowadzonej przez Powiat Inowrocławski oraz regulaminu prac komisji konkursowej.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) w związku z art. 47 a ustawy z dnia 29 listopada 1990 roku( o pomocy społecznej ) tekst jednolity z 1998 r. Dz. U. Nr 64, poz. 414 z późn. zm. oraz na podstawie § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 września 2000 roku, w sprawie placówek opiekuńczo - wychowawczych ( Dz. U. Nr 80, poz. 900)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Przyjąć Regulamin konkursu na stanowisko dyrektora placówki opiekuńczo- wychowawczej prowadzonej przez Powiat Inowrocławski oraz regulamin prac komisji konkursowej, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U.Nr 91, poz. 578 z późn. zm.), w związku z art. 47 a ustawy z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej ( t. jedno Dz. U.Nr. 64, poz. 414 z późn. zm.) oraz na podstawie §19 Ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 września 2000 roku, w sprawie placówek opiekuńczo - wychowawczych (Dz. U. Nr 80, poz. 900), zatrudnienie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych między innymi dyrektorów placówek opiekuńczo- wychowawczych należy do zadań powiatu.
W związku z powyższym konieczne stało się opracowanie treści Regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora placówki opiekuńczo- wychowawczej prowadzonej przez Powiat Inowrocławski oraz regulaminu prac komisji konkursowej.
Z tego względu uważam za zasadne podjęcie przez Zarząd Powiatu Uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora placówki opiekuńczo - wychowawczej prowadzonej przez Powiat Inowrocławski oraz regulaminu prac komisji konkursowej.


Starosta
Leonard Maciejewski