BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 317048

Data: 15 listopada 2000 r.
Nr uchwały: 132/2000
Dotyczy: dokonania zmian w planach budżetowych jednostek na 2000 r. poprzez przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami zgodnie z wnioskami i decyzjami kierowników jednostek.
Uchwała nr 132/2000
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 15 listopada 2000 r.

w sprawie dokonania zmian w planach budżetowych jednostek na 2000 r. poprzez przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami zgodnie z wnioskami i decyzjami kierowników jednostek.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U . Nr 91 poz.578 z późn. zm.), art. 128 ust. 2 pkt. 1 i 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zm.), oraz Uchwały Nr 62/2000 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 2 lutego 2000 roku w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków,

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Dokonać zmian w planach budżetowych jednostek poprzez przesunięcia planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z wnioskami i decyzjami kierowników zainteresowanych jednostek.

§2


Zmiany w planach wydatków określonych w §1 niniejszej uchwały, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Zgodnie z art. 128 ust. 2 pkt. 1 i 2 oraz ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn.zm.), oraz Uchwały Nr 62/2000 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 2 lutego 2000 r. w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, kierownicy jednostek organizacyjnych podjęli decyzję o dokonaniu szeregu przesunięć planowanych wydatków między paragrafami oraz wystąpili z wnioskami o wyrażenie zgody na dokonanie przeniesień i tak:
1. Niewykorzystane środki w kwocie 2.000,-zł w poz. "Dodatkowe wynagrodzenia roczne" w Zespole szkół Chemicznych i Elektronicznych w Inowrocławiu przeznaczono na zwiększenie poz. "Usługi materialne".
2. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w celu zabezpieczenia środków na częściowy zakup wyposażenia dla nowych pomieszczeń CPR oraz na wyjazdy służbowe w teren powiatu podjął decyzję o zmniejszeniu poz. "Usługi niematerialne" i "Pomoce dydaktyczne", a zwiększeniu poz. "Materiały i wyposażenie" oraz "Krajowe podróże służbowe" o łączną kwotę 2.000,- zł.
3. W celu zabezpieczenia aktualnych potrzeb w poszczególnych paragrafach wydatków budżetowych Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu podjął decyzję o zmniejszeniu poz. "Materiały i wyposażenie", oraz "Odpisy na ZFŚS", a zwiększeniu poz." Energia", i "Usługi niematerialne" na łączną kwotę 11.500,-zł.
4. W związku z rezygnacją odejścia na emeryturę 6 osób (z czym łączy się wypłata odpraw i nagród jubileuszowych) w Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu, Komendant Powiatowy podjął decyzję o przeznaczeniu niewykorzystanych środków z § 15 "Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy w kwocie 73.119,- zł na remont pomieszczeń biurowych i korytarzy Komendy, na kurs medyczny dla załogi, kursy szeregowców, opłaty za orzecznictwo lekarskie (duża wypadkowość w pracy).
5. Brak środków finansowych na zakup środków BHP i środków czystości w Bursie Szkolnej Nr 1 w Inowrocławiu spowodował podjęcie decyzji o zmniejszeniu poz. "Energia", a zwiększeniu poz. "Materiały i wyposażenie" o kwotę 4.000,- zł .
6. Niedobór środków na remont dachu w Bursie Szkolnictwa Zawodowego w Inowrocławiu spowodował zmniejszenie poz. "Podróże służbowe krajowe", a zwiększenie poz. "Usługi materialne" o kwotę 500,- zł.
7. Dyrektor Domu Dziecka w Jaksicach w celu zabezpieczenia środków w kwocie 5.044,- zł na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli za m-c październik, listopad, grudzień br. podjął decyzję o zmniejszeniu poz. "Materiały i wyposażenie".
8. Decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii w Inowrocławiu niewykorzystane środki w poz. "Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń", "Sprzęt medyczny", "Różne opłaty i składki", "Składki na ubezpieczenia społeczne" oraz "Usługi materialne" przeznaczono na zwiększenie poz. "Podróże służbowe krajowe", "Materiały i wyposażenie", oraz "Usługi niematerialne" na łączną kwotę 4.700,- zł. Powyższe spowodowane zostało koniecznością zabezpieczenia środków na delegacje dla skierowanego na szkolenie lekarza weterynarii, na opłatę za nadzór nad kotłownią, na zakup paliwa do samochodów służbowych, oleju do ogrzewania pomieszczeń, art. biurowych i środków czystości.
9. Niewykorzystane środki w poz. "Odpisy na ZFŚS" w kwocie 2.180,- zł w Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie przeznaczono na zwiększenie planu wydatków w poz. "Leki i materiały medyczne" oraz "Usługi materialne".
10.Konieczność dokonania zakupu między innymi oleju opałowego w Domu Pomocy Społecznej w Warzynie spowodowała podjęcie decyzji o zmniejszeniu poz. "Usł. materialne", a zwiększeniu poz. "Materiały i wyposażenie" o kwotę 1O.OOO,-zł.
11.Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu podjął decyzję o zwiększeniu poz. "Materiały i wyposażenie" i "Energia", a zmniejszeniu poz. "Usługi materialne i "Odpisy na ZFŚS" o łączną kwotę 54.500,- zł. Powyższe spowodowane zostało podwyżką cen energii elektrycznej i gazu oraz koniecznością zakupu znaków drogowych w celu wymiany na drodze 575 Inowrocław - Cierpice na odcinku Inowrocław - Rojewo.
Do sukcesywnej wymiany tablic drogowych obliguje Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracj i z dnia 21.06.1999 r. (Dz. U. Nr 58/99 poz.622, §113)
12.Łagodząc niedobór środków na delegacje, energię, pokrycie kosztów utrzymania pomieszczeń użytkowanych przez Starostwo Naczelnik Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego podjął decyzję o zwiększeniu poz. "Podróże służbowe", "Energia", "Usługi materialne", a zmniejszeniu poz. "Różne opłaty i składki", "Odszkodowania i kary", "Składki na ubezp.społeczne" o łączną kwotę 1 0.857,- zł.
13.Korygując budżet Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu zmniejszono poz. "Materiały i wyposażenie" i "Odpisy na ZFŚS", a zwiększono poz. "Usł. materialne" o łączną kwotę 20.000,-zł z przeznaczeniem na malowanie części pomieszczeń mieszkalnych.
14.Na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu dokonano zmniejszenia poz. Dodatkowe wynagrodzenia roczne", a zwiększenia poz. "Wynagrodzenia osobowe pracowników" o kwotę 5.069,- zł . Środki te przeznaczone będą na nagrody dla pracowników z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, który przypada w dniu 21 listopada.
15. W związku ze złożonym wnioskiem przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej dokonano zmniejszenia poz. "Dodatkowe wynagrodzenia roczne", a zwiększenia poz. "Uposażenie żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy" o kwotę 13.134,- zł. Niewykorzystane środki § 17 przeznaczone będą na nagrody.
16. Na wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Inowrocławiu dokonano zmniejszenia poz. "Dodatkowe wynagrodzenia roczne", a zwiększenia poz." Wynagrodzenia osobowe pracowników" o kwotę 535,- zł.
17. Naczelnik Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego wystąpił z wnioskiem o zmniejszenie poz. "Dodatkowe wynagr.roczne", a zwiększenie poz. "Wynagrodzenia osobowe pracowników" o kwotę 15.924,- zł. Powyższą kwotę przeznacza się na częściowe pokrycie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.
18.Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zmniejszono plan wydatków w poz. "Dodatkowe wynagrodzenia roczne", a zwiększono o 353,00 zł plan wydatków w poz. "Wynagrodzenia osobowe pracowników". Środki te przeznaczone zostaną na częściowe wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.
19.Na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu dokonano zmniejszenia § 17 "Dodatkowe wynagrodzenia roczne" , a zwiększenia § 11 "Wynagrodzenia osobowe pracowników" o kwotę 11.000,- zł. Kwota ta przeznaczona jest na nagrody dla wyróżniających się pracowników.
20. W związku z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku dokonano zmniejszenia poz. "Wynagrodzenia osobowe pracowników" i poz." "Składki na ~ ubezpieczenia społeczne" (środki uzyskane z tytułu absencji chorobowej) , a zwiększ i poz. "Podróże służbowe" i "Środki żywności" o łączną kwotę 9.300,- zł.


Starosta
Leonard Maciejewski