BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 315692

Data: 29 listopada 2000 r.
Nr uchwały: 133/2000
Dotyczy: powołania komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko dyrektora placówki opiekuńczo wychowawczej prowadzonej przez Powiat Inowrocławski.
Uchwała nr 133/2000
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 29 listopada 2000 r.

w sprawie: powołania komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko dyrektora placówki opiekuńczo wychowawczej prowadzonej przez Powiat Inowrocławski.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 91 poz. 578 z późn. zm.) w związku z art. 47 a ustawy z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz. U. Nr 64 poz. 414 z 1998 roku z późn. zm.) oraz Uchwały nr 130/2000 r. Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 15 listopada 2000 r. w sprawie: Regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora placówki opiekuńczo - wychowawczej prowadzonej przez Powiat Inowrocławski oraz regulaminu prac komisji konkursowej.

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Powołuje się komisję konkursową przeprowadzającą konkurs na stanowisko dyrektora placówki opiekuńczo - wychowawczej prowadzonej przez Powiat Inowrocławski w składzie:
1. Członkowie wskazani przez Zarząd Powiatu:
- Mirosława Szymańska
- Iwona Dorna
- Grzegorz Roszak
- Bogusława Nowak
2. Przedstawiciel Komisji Społecznej Rady Powiatu w Inowrocławiu:
- Wanda Bańkowska
. 3. Przedstawiciel Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu w Inowrocławiu:
- Urszula Pernak
. 4. Przedstawiciel Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy:
- Barbara Fryckowska

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


W związku z podjęciem Uchwały Nr 130/2000 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 15 listopada 2000 r. w sprawie:Regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora placówki opiekuńczo- wychowawczej prowadzonej przez Powiat Inowrocławski oraz regulaminu prac komisji konkursowej konieczne stało się powołanie komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na dyrektora placówki opiekuńczo - wychowawczej w składzie określonym przez Regulamin.


Starosta
Leonard Maciejewski