BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 303797

Data: 29 listopada 2000 r.
Nr uchwały: 134/2000
Dotyczy: dokonania zmian w planach budżetowych jednostek na 2000 r. poprzez przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami zgodnie z wnioskami i decyzjami kierowników jednostek.
Uchwała nr 134/2000
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 29 listopada 2000 r.

w sprawie dokonania zmian w planach budżetowych jednostek na 2000 r. poprzez przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami zgodnie z wnioskami i decyzjami kierowników jednostek.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U . Nr 91 poz.578 z późn. zm.), art. 128 ust. 2 pkt. l i 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zm.), oraz Uchwały Nr 62/2000 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 2 lutego 2000 roku w sprawie przekazania uprawnień. do dokonywania przeniesień planowanych wydatków,

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Dokonać zmian w planach budżetowych jednostek poprzez przesunięcia planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z wnioskami i decyzjami kierowników zainteresowanych jednostek.

§2


Zmiany w planach wydatków określonych w § l niniejszej uchwały, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Zgodnie z art. 128 ust. 2 pkt. l i 2 oraz ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn.zm.), oraz Uchwały Nr 62/2000 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 2 lutego 2000 r. w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, kierownicy jednostek organizacyjnych podjęli decyzję o dokonaniu szeregu przesunięć planowanych wydatków między paragrafami oraz wystąpili z wnioskami o wyrażenie zgody na dokonanie przeniesień i tak:
1. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie podjął decyzję zmniejszeniu poz. "Różne opłaty i składki" , a zwiększeniu poz. "Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń " i poz. "Podatki i opłaty na rzecz. budż. jednostek samorządu terytorialnego" o łączną kwotę 1.040,.- zł. Powyższe spowodowane było koniecznością wypłacenia pracownikowi odszkodowania wzrostem stawki za m2 podatku od nieruchomości.
2. W celu zabezpieczenia aktualnych potrzeb w poszczególnych paragrafach wydatków budżetowych Dyrektor Zespołu Szkół Chemicznych i Elektronicznych w Inowrocławiu podjął decyzję o zmniejszeniu poz. "Usługi niematerialne" oraz "Różne opłaty i składki", a zwiększeniu poz. "Materiały i wyposażenie", na łączną kwotę 3.500,- zł.
3. Niedobór środków na adaptację pomieszczeń związanych z wykonywaniem zadań statutowych oraz na zakup materiałów związanych z remontem stołówki w Bursie Szkolnej Nr 1 w Inowrocławiu spowodował zmniejszenie poz. "Energia" i "Usługi niematerialne", a zwiększenie poz. "Materiały i wyposażenie" oraz "Usługi materialne" o łączną kwotę 16.500,- zł.
4. Dyrektor Domu Dziecka w Orłowie w celu zabezpieczenia środków w kwocie 1.690,- zł na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli ( § 25 ) podjął decyzję o zmniejszeniu poz. "Różne opłaty i składki".
5. Decyzją Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Inowrocławiu dokonano zmniejszenia poz. " Podróże służbowe" i poz. "Usługi niematerialne", a zwiększenia poz. "Materiały i wyposażenie", "Energia" oraz "Usługi materialne" na łączną kwotę 13.612,- zł. Powyższe spowodowane zostało wzrostem cen za energię cieplną, wodę oraz wywóz nieczystości.
6. Konieczność wykonania pilnych napraw sprzętu w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Gniewkowie spowodowała podjęcie decyzji o zmniejszeniu poz. "Pomoce naukowe i dydaktyczne", a zwiększeniu poz. "Usł. materialne" " o kwotę 3.300,-zł.
7. Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych i Elektrycznych w Inowrocławiu podjął decyzję o zwiększeniu poz. "Materiały i wyposażenie" i poz. "Usługi materialne" a zmniejszeniu poz. "Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń", poz. "Podróże służbowe" i poz. "Energia" o łączną kwotę 6980,- zł. Dokonane zmiany odzwierciedlają aktualne potrzeby jednostki.
8. Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Inowrocławiu podjął decyzję o zmniejszeniu poz. "Energia", a zwiększeniu poz. "Usł.niematerialne" i poz. "Różne opłaty i składki" o łączną kwotę 1.670,-zł. Powyższe spowodowane zostało mylnym planowaniem.
9. Konieczność zakupu oleju opałowego Ekoterm do ogrzewania Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu spowodowała podjęcie decyzji o zmniejszeniu poz. "Usługi materialne", a zwiększeniu poz. "Materiały i wyposażenie" o kwotę 11.500,- zł.
10. Inspektor Nadzoru Budowlanego w Inowrocławiu podjął decyzję o zmniejszeniu poz. "Podróże służbowe", "Usługi niematerialne" oraz poz. "Składki na ubezpieczenie społeczne", a zwiększeniu poz. "Materiały i wyposażenie", "Usługi materialne" oraz "Składki na Fundusz Pracy" na łączną kwotę 1.336,- zł. Powyższe zmiany zabezpieczają aktualne potrzeby jednostki.
11. Z uwagi na nieprawidłowe zakwalifikowanie Wydatków na stypendia dla uczniów Naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu podjął decyzję o zmniejszeniu w rozdziale 8011- "Szkoły zawodowe" § 23 - "Stypendia dla uczniów", a zwiększeniu § 23 w rozdziale 7941-"Internaty i stypendia" o kwotę 63.000 zł.
12. Brak środków na remont dachu i wymianę okien w Zespole Szkół Zawodowych w Kruszwicy spowodował podjęcie decyzji o zmniejszeniu poz. "Materiały i wyposażenie, a zwiększeniu poz. "Usługi materialne" w rozdziale 7941 - "Internaty i stypendia" i w rozdziale 8011 - "Szkoły zawodowe" na łączną kwotę 11.000,- zł.
13. Na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie dokonano zmniejszenia poz. Dodatkowe wynagrodzenia roczne", a zwiększenia poz. "Wynagrodzenia osobowe pracowników" o kwotę 2.152,- zł . Środki te przeznaczone będą na wypłaty nagród jubileuszowych dwóm pracownikom.
14. W związku ze złożonym wnioskiem przez Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu dokonano zmniejszenia poz. "Dodatkowe wynagrodzenia roczne" i poz. "Pozostałe należności funkcjonariuszy", a zwiększenia poz. "Wynagrodzenia osobowe pracowników", poz. "Uposażenia funkcjonariuszy" oraz poz. "Materiały i wyposażenie" na łączną kwotę 131.209,- zł. Niewykorzystane środki §§ 15 i 17 przeznaczone będą na 3% fundusz premiowy pracowników policji, na podwyżki płac aplikantów oraz na paliwo dla radiowozów.
15. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu zmniejszono plan wydatków w poz. "Dodatkowe wynagrodzenia roczne", a zwiększono o 1.232,- zł plan wydatków w poz. "Wynagrodzenia osobowe pracowników". Środki te przeznaczone zostaną na wypłatę odprawy emerytalnej i rentowej.
16. Na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie dokonano zmniejszenia poz. "Dodatkowe wynagrodzenia roczne", a zwiększono poz. "Wynagrodzenia osobowe pracowników" o kwotę 1.788,- zł, przeznaczając niewykorzystane środki § 17 na zabezpieczenie funduszu płac w razie wystąpienia nieprzewidzianych wypłat.


Starosta
Leonard Maciejewski