BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 317042

Data: 29 listopada 2000 r.
Nr uchwały: 135/2000
Dotyczy: zmian w planie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2000.
Uchwała nr 135/2000
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 29 listopada 2000 r.


w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2000.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U . Nr 91 poz.578 z późn. zm.) , art. 116 ust.5, art. 128 ust. l pkt. l i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Inowrocławiu,

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego, przyjętym uchwałą nr XII/68//99 Rady Powiatu z dnia 22 grudnia 1999 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2000 rok, z późn. zm., w ten sposób, iż w §1 powołanej uchwały:
1. w pkt. 1"Dochody" kwotę " 87.596.885 ,- zł" zastępuje się kwotą ,,88.320.547,- zł"
2. w pkt. 2 "Wydatki" kwotę" 87.739.903,- zł" zastępuje się kwotą ,,88.463.565,- zł"

§2


Dokonać uruchomienia rezerwy ogólnej i celowej na łączną kwotę 67.449,- zł i przeznaczyć ją na zwiększenie wydatków w dziale 86 "Opieka społeczna" o 37.449,-zł i w dziale 91 "Administracja państwowa i samorządowa" o 30.000,-zł.

§3


Zmiany w planach dochodów i wydatków określonych w §1 i 2 niniejszej uchwały, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


1. Zwiększenia budżetu na 2000 r. w dziale 79 "Oświata i wychowanie" o łączną kwotę 569.388 ,- zł
dokonano zgodnie z :
- decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 listopada 2000 r. Nr F.I.-3013/W/28/2000.
Decyzja ta wpłynęła na zwiększenie dochodów o 89.634,-zł w rozdziale 7941 - "Internaty i stypendia dla uczniów" z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy stypendialnej dla młodzieży wiejskiej w okresie od września i grudnia 2000 r./dla 4.123 uczniów/,
- decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 13 listopada 2000 r. Nr F.I.- 3013/W/30/2000.
Zgodnie z w/wym. decyzją zwiększono dochody w następujących rozdziałach:
- 7912 - o kwotę 3.000,- zł
- 7921 - o kwotę 106.200 ,- zł
- 793.1 o kwotę 18.600,- zł
- 7941 o kwotę 15.564,- zł
- 8011- o kwotę 310.836,-zł
- 8041 - o kwotę - 5.40Q,- zł
- 8071 - o kwotę 10.554 ,- zł
- 8231 - o kwotę 8.400,- zł
- 8232 - o kwote 1.200.- zł
razem zwiekszenie - 479.754.- zł
W /w kwoty zostały przeznaczone na częściowe sfinansowanie skutków wdrożenia systemu wynagrodzeń nauczycieli /Karta Nauczyciela/.
2. Zmian w planie dochodów budżetu, powiatu na 2000 r. w dziale 86 "Opieka społeczna", dokonano zgodnie z :
- decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 października br. Nr F.I.- 3013/W/25/2000 zmniejszając dochody w rozdziale 8617 - "Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze", o kwotę 6.999,- zł
Konsekwencją powyższego jest zmniejszenie wydatków w w/wym. rozdziale w poz. "Świadczenia społeczne", z czego zmniejszenie dotyczy Komendy Powiatowej Policji o 5.999,- zł oraz Komendy Powiatowej Straży Pożarnej o 1.000,- zł,
- decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 listopada 2000 r. Nr F.I.- 3013/W/28/2000 zwiększając dochody w rozdziale 8695 - "Pozostała działalność" o kwotę 15.486,- zł .Kwota ta przeznaczona została na usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze i podzielona w następujący sposób:
- Dom Dziecka Inowrocław - 8.339,- zł
- Dom Dziecka Jaksice - 3.574,- zł
- Dom Dziecka Orłowo - 3.573,- zł
3. Realizując decyzję Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 października br. Nr F.I.- 3013/W/25/2000 dokonano zmian w planie dochodów budżetu powiatu w dziale 91 - "Administracja państwowa i samorządowa", rozdziale 9134 - "Powiatowe urzędy pracy" zwiększając dochody o łączną kwotę 54.000,- zł. Środki te przeznaczono na dofinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu.
4. Zgodnie z § 2 niniejszej uchwały dokonano uruchomienia rezerwy ogólnej i celowej na łączną kwotę 67.449,- zł z przeznaczeniem na :
- udzielenie pomocy rzeczowej na usamodzielnienie dla 9 wychowanków opuszczających domy dziecka w br. - art.33p, ust. 1, pkt.4 i ust.8 ustawy O pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 r. (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 64, poz. 414 z późn.zm.) - kwota 37.449,-zł z tego:
. Dom Dziecka Inowrocław - 24.966,- zł
. Dom Dziecka Jaksice - 4.161,- zł
. Dom Dziecka Orłowo - 8.322,- zł
- uzupełnienie wyposażenia Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w związku ze zwiększeniem zakresu zadań i koniecznością utworzenia nowych stanowisk pracy - kwota 30.000,-zł.


Starosta
Leonard Maciejewski